Varsel om offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet

Formannskapet har i møte 9. juni 2020 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14.

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å velge lokaliseringsalternativ for nytt hensettingsanlegg (togparkering) i Drammensområdet, og å båndlegge disse arealene for videre detaljregulering. I kommunedelplanen er det utredet ni alternativer på fem steder mellom Drammen stasjon og Mjøndalen stasjon. Alle disse alternativene er nå på høring.

Bildet viser oversikt over plankartets avgrensning som dekker arealene for de ni ulike alternativene til plassering.
Figur 1: Oversikt over plankartets avgrensning som dekker arealene for de ni ulike alternativene til plassering.

Figuren med plankartets avgrensning i større versjon kan lastes ned her (jpg).

Hele anlegg, 5 alternativer
(25 plasser):
Sundland Kleggen Pukerud Narverud Ryggkollen
Delte anlegg, 4 alternativer
(13 + 12 plasser):
  Sundland + Kleggen Sundland + Pukerud Sundland + Narverud Sundland + Ryggkollen
Figur 2: Oversikt over de 9 alternativene som er på høring. Mer informasjon finnes i dokumentene i den politiske saken.

Medvirkning

Drammen kommune og Bane NOR inviterer til informasjonsmøter og åpne kontordager i uke 34, 17. august - 21. august, og disse vil bli avholdt følgende dager:

Åpne informasjonsmøter med fysisk oppmøte (maks 50 personer) og via teams:

 • Mandag 17. august kl. 18.30 - 20.30 på Samfunnshuset i Mjøndalen
 • Tirsdag 18. august kl.18.30 - 20.30 på hotell Scandic Ambassadeur i Drammen

Det vil også bli mulighet for å delta på informasjonsmøtene via teams. Lenke til teamsmøtene vil bli lagt ut på Bane NORs og Drammen kommunes hjemmesider på et senere tidspunkt. For å sikre mulig smittesporing vil det bli registrert navn og kontaktinformasjon ved oppmøte.

Åpne kontordager med fysisk oppmøte og via teams:

Det vil også på de åpne kontordagene være mulig å delta enten ved fysisk oppmøte eller på Teams, men på grunn av koronasituasjonen vil deltakelse på kontordagene kreve påmelding, da vi må begrense antall personer som er til stede samtidig på info-senteret eller vite når noen ønsker en teams-samtale.

 • Onsdag 19. august, kl. 14.00 - 19.00 i Info-senteret til Utbygging Drammen-Kobbervikdalen (Tollbugata 4, inngang fra Schultz gate)

  Onsdag 19. august er det mulig å bestille fysisk møte eller teams-møte følgende tidspunkt:
  14.00, 14.20, 14.40, pause, 15.15, 15.35, 15.55, pause, 16.30, 16.50, 17.10, pause 17.45, 18.05, 18.25
 • Torsdag 20 august, kl. 14.00 - 19.00 i Info-senteret til Utbygging Drammen-Kobbervikdalen (Tollbugata 4, inngang fra Schultz gate)

  Torsdag 20. august er det mulig å bestille fysisk møte eller teams-møte følgende tidspunkt:
  14.00, 14.20, 14.40, pause, 15.15, 15.35, 15.55, pause, 16.30, 16.50, 17.10, pause 17.45, 18.05, 18.25 

For å bestille tidspunkt sendes mail til Marit.Killingrod.Bjorke@banenor.no innen 17. august og oppgi følgende opplysninger: Navn, adresse, telefon, ønsket dato og tidspunkt. Sett gjerne opp to alternative tidspunkter.

Det er også mulig å ta direkte kontakt for å avtale møter utenom det som er beskrevet over. Ta i så fall kontakt på e-post til Marit.Killingrod.Bjorke@banenor.no.

Det oppfordres til å være oppdatert på https://helsenorge.no/koronavirus, følge gjeldende råd for samlinger, reise, avstand og hoste- og håndhygiene for å unngå smitte. Det tas forbehold om at medvirkning kan bli avlyst på kort varsel eller kun gjennomføres elektronisk dersom det ikke kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernsråd. Dette vil i så fall oppdateres på Drammen kommunes nettsider og direkte til de påmeldte.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling av plansaken kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet 09.06.2020, se sak 0064/20.

Informasjonsbrev fra Bane NOR kan lastes ned her (pdf).

Alle spørsmål, innspill og merknader til plansaken skal sendes til Drammen kommune:
Drammen kommune, arealplan
Postboks 7500
3008 Drammen
Eller per E-post til: kommunepost@drammen.kommune.no

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-20/01007 – kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammenområdet»

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 01. september 2020. Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.