Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Åskollen helse- og omsorgsdistrikt

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Åskollen helse- og omsorgsdistrikt i Drammen kommune.

Planområdet omfatter eiendommene (gnr./bnr.) 26/247, deler av 26/234 samt en mindre del av 26/5001 (Nordbyveien). Planområdet har et samlet areal på cirka 44 daa og er omkranset av Helleristningen i nord og øst, Nordbyveien i vest og Nordbylunden i syd. Planområdet er merket med stiplet linje på bildet under. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer av planavgrensningen.

Bildet viser planavgrensningen

Forslagsstiller/tiltakshaver for planarbeidet er Drammen Eiendom KF.

Plankonsulent for planarbeidet er Arkitema Architects.

Planområdet er i dag uregulert, og er i kommuneplanen for Drammen avsatt til «offentlig eller privat tjenesteyting» og «grønnstruktur». Åskollen helse- og omsorgsdistrikt er i dag etablert på tomten. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en videreutvikling av dagens helse- og omsorgstilbud. Det er ambisjonen at Åskollen helse- og omsorgsdistrikt skal bli et sentralt sted på Åskollen, med trygge og attraktive byrom som henvender seg både til omsorgssenterets beboere samt nabolaget og bydelen som helhet. Totalt ønskes det regulert cirka 1.700 m2 ny bebyggelse samt cirka 900 m2 med veksthus/semiklimatiserte arealer. I tillegg ønskes eksisterende bebyggelse på cirka 3.300 m2 rehabilitert, mens bygningene i Helleristningen 24 og 26 ønskes revet.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte kan finnes på Drammen kommunes hjemmeside, under innsyn, plan og byggesak, avansert søk, saksnummer 20/2099.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Simon Friis Mortensen, Arkitema Architects på telefon: 451 83 031 eller e-post: sifm@arkitema.com.

Du kan sende merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet til:
Arkitema Architects v/Simon Friis Mortensen
St. Olavs gate 27
0166 Oslo
eller som e-post til sifm@arkitema.com

med kopi til:
Drammen kommune
Pb 7500
3008 Drammen
eller som e-post til kommunepost@drammen.kommune.no
Vennligst merk uttalelse med «Merknad til planforslag til detaljregulering for Åskollen helse- og omsorgssenter».

Frist for uttalelse er 29.5.2020.