Varsel om oppstart av detaljregulering for den nye Bybrua og for midlertidig gang- og sykkelbru, Drammen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Asplan Viak AS, på vegne av Drammen kommune, starter arbeidet med en reguleringsplan for den nye Bybrua i Drammen sentrum.

Det er 3 tiltak som skal reguleres:

  • Den nye Bybrua med landingspunkt ved Bragernes torg og ved Strømsø torg.
  • Arealer som kan benyttes som midlertidige anleggs- og riggområder i byggeperioden for den nye Bybrua.
  • En midlertidig gang- og sykkelbru som skal etableres før Bybrua rives og benyttes inntil den nye Bybrua er ferdig. 

Planområdet fremgår av figur under. Det er ikke avklart hvor de midlertidige arealene for anleggs- og riggområder skal etableres. Det varsles derfor oppstart for et større område enn det som antas å bli det endelige planområdet. Hvor stort område som skal reguleres vil avklares i den videre planprosessen.

Bildet viser planområdet som strekker seg fra litt vest for Bybrua og til Jernbanebrua og til og med Holmennokken

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Felles behandling av plan- og byggesak

For den midlertidige gang- og sykkelbrua varsles det om felles behandling av plan- og byggesak. Det vil si at søknad om rammetillatelse vil følge reguleringsplanforslaget og behandles sammen med planforslaget, jf. plan- og bygningslovens § 12-5.
Det antas at tiltaket med den midlertidig gang- og sykkelbrua vil skilles ut som en egen reguleringsplan. Det vil si at det utarbeides én reguleringsplan for den nye Bybrua og én reguleringsplan for den midlertidige gang- og sykkelbrua.

Varsel om oppstart av forhandling om utbyggingsavtaler

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det om at det vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtaler for planområdet.

Innsyn i planinitiativ og oppstartsmøtereferat

Saksdokumentene, inklusive planinitiativet og oppstartsmøtereferatet kan ses på kommunens innsynsløsning, saksnummer: 20/15516 (søk med stikkord: Bybrua).

Innspill til planarbeidet

Spørsmål, merknader og opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet kan rettes til ann.roset@asplanviak.no, evt. til Asplan Viak AS, att. Ann Kristin Røset, Postboks 24, 1300 Sandvika.

Frist for innspill er 23. mars 2020.

Send gjerne kopi til Drammen kommune, Arealplan, postboks 7500, 3008 DRAMMEN, eller kommunepost@drammen.kommune.no