Varsel om oppstart av detaljregulering for Doktor Hansteins gate 21-25 og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Dark arkitekter AS, på vegne av Privat Invest AS, har igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for Doktor Hansteins gate 21-25, samt oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet ligger på Strømsø, vest for jernbanen. Planområdet er på 4,9 m2 dekar og omfatter eiendommene gnr/bnr. 110/116,110/835, 110/117, 110/672, 110/118 og del av 110/531 og 110/839.

Bildet viser forslag til planavgrensning
BILDE: Forslag til planavgrensning i stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å omregulere eiendommen til bolig, kontor, forretning, bevertning og offentlig og privat tjenesteyting. Ny bebyggelse foreslås oppført i inntil 10 etasjer med nedtrapping mot vest og vil utgjøre ca. 7300 m2 BRA. Planen vil legge opp til at området skal utvikles etter prinsipper og føringer i kommuneplanens arealdel.

Området er i dag ubebygd og i bruk som parkeringsplass. 

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, uten planprogram etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 1938. Det kan søkes på stikkord Doktor Hansteins gate 21-25.

Spørsmål og merknader til varselet kan sendes til: 

Dark Arkitekter AS v/ Chamilla Reiersdal
Postboks 457 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: 92 86 67 77
e-post: chamilla@dark.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 17. september 2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.