Varsel om oppstart av detaljregulering for Nesbygda og forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Rambøll på vegne av grunneiergruppe starter arbeidet med detaljregulering for Nesbygda i Drammen kommune.

Planen omfatter eiendommer med gnr/bnr 337/3, 337/5, 337/9, 337/12, 337/18, 337/52, 337/61, 337/104, 337/105, 337/106, 337/108, 338/1, 338/6000 og 341/1. Plan-ID: 20200008.

Planområdet er på ca. 344 daa og er avgrenset som vist på kartskissen under. Området ligger ved Nesbygda mellom Solumstrand og Tangen, sør for Drammensfjorden.

Bildet viser planavgrensningen
Skissen viser planavgrensningen med svart stiplet linje.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for variert boligbebyggelse. Området er i kommuneplanen avsatt til eksisterende boligbebyggelse, fremtidig boligbebyggelse, friområde, LNF og faresone Høyspentledning. Området er i dag uregulert.

Konsekvenser av planen

Viktige problemstillinger vil være god og sikker adkomst, hensyn til friluftsverdier, dyrka mark, naturmangfold, eventuelle kulturminner, tilpasning til terreng og vegetasjon samt naboforhold. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Det vurderes til ikke å utløse krav til planprogram og en konsekvensutredning, jamfør plan- og bygningsloven § 12-10 og forskrift om konsekvensutredninger, T1446.

Medvirkning

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til et åpent møte om planen, så fort Corona-situasjonen gjør det forsvarlig.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig for innsyn på kommunens nettsider under «Arealplan, kart, seksjonering og oppmåling», trykk videre på «finn saker» og «Drammens nye
innsynsløsning» og deretter «Plan & bygg», saksår 2020 og saksnummer 31622.

Spørsmål og merknader

Merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til plankonsulent Julian Skytterholm. Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Nesbygda».
Epost: julian.skytterholm@ramboll.no
Telefon: 99349695
Eller sendes skriftlig til:
Rambøll v/Julian Skytterholm, Hoffsveien 4, 427 Skøyen

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen vil kunne gjelde gjennomføring av tiltak i tråd med reguleringsplan og kan omfatte blant annet trafikkareal og annen teknisk infrastruktur. Eventuelt forslag til utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Frist for tilbakemeldinger: 29.06.2020.