Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for: Hollendersvingen

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles det at Lund Hagem Arkitekter AS, på vegne av Hollenderkollen Utvikling AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Hollendersvingen innenfor Tangen bydel. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på om lag 9 dekar innenfor Tangen bydel, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 112/841 m.fl. I kommuneplanen er området i dag hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse, i tillegg til et mindre område som er avsatt til Kombinert formål, bybebyggelse.

Bildet viser planavgrensningen
Planens avgrensning i svart stiplet linje

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse. På tomten, som i dag er ubebygget, ønskes oppført bebyggelse på 2 til 3 etasjer med en variasjon mellom rekkehus og flermannsboliger.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal. I dette tilfellet er dokumentene i saken fordelt på to saksnr. (gammel og ny kommune). Saksnr. i innsyn gamle Drammen: 19/4544 og saksnr. i innsyn nye Drammen: 20/22295. Det kan søkes på stikkord «Hollendersvingen».

Spørsmål og merknader til varselet kan sendes til:

Lund Hagem Arkitekter AS v/Kristin Jakobsen
Filipstadveien 5, 0250 Oslo
Tlf: 98 25 00 42
e-post: kristin.jakobsen@lundhagem.no

Frist for innspill til varsel om oppstart er 29.04.2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.