Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny overvannsledning «Flisebekken 2» og midlertidig bruk av Grønland 13-23, samt forhandling om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Bane NOR, i samarbeid med Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, setter i gang reguleringsarbeid for et område mellom Griffenfelds gate og Drammenselva i Drammen kommune som omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: 110/132, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 531, 940, 958, 972, 5010, 6004, 6005.

Planarbeidet skal legge til rette for to tiltak:

  • Flomsikringstiltak i form av ny overvannsledning, «Flisebekken 2»
  • Midlertidig rigg- og anleggsområde på Nettbusstomta (Grønland 13-23)

Varsel om oppstart er knyttet til 3 prosesser:

  • Detaljregulering for ny overvannsledning Flisebekken 2 og midlertidig bruk av Grønland 13-23
  • Felles behandling av plan- og byggesak
  • Forhandlinger om utbyggingsavtale
Bildet viser et kartutsnitt over planområdet, fra Skamarken i nordøst til Griffenfelds gate i sørvest
BILDE: Kartet viser planavgrensning med svart stiplet linje.

Formålet med reguleringsplanen

Flomsikringstiltak: Ny kommunal overvannsledning – Flisebekken 2

Da kapasiteten på overvannsnettet i området er for liten, planlegges det for en ny kommunal overvannsledning, kalt Flisebekken 2. Denne skal lede overvann fra Nybyen til Drammenselva. Hensikten er å kunne ivareta beregnede flomvannsmengder og dessuten lede vekk overvann fra et framtidig transformet Nybyen. Ledningen vil i sin helhet ligge under grunnen.

Midlertidig anlegg- og riggområde

Bane NOR har i forbindelse med ombyggingen av Drammen stasjon og ny Vestfoldbane behov for midlertidig anlegg- og riggområde. Noe av Nettbusstomta er allerede regulert til anleggsområde, inkl. rett til adkomst. Bane NOR eier arealet, og ønsker å benytte en større del av tomta i anleggsperioden. Dette vil gjøre anleggsarbeidet mer effektiv, enklere og redusere transportbehovet. Den midlertidige bruken av arealet til anleggsformål vil opphøre i 2024, da kan arealet byutvikles i tråd med overordnede intensjoner.

Krav om konsekvensutredning

Det er vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning ihht. Forskrift om konsekvensutredning. Det vil i planarbeidet bli beregnet støy og foretatt en trafikksikkerhetsvurdering. I henhold til Plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale og det varsles om felles behandling av plan- og byggesak.

Felles behandling av plan- og byggesak:

Det varsles om felles behandling av plan- og byggesak. Søknad om rammetillatelse vil følge reguleringsplanarbeidet og behandles parallelt med planforslaget, jf.plan- og bygningsloven § 12-5.

Forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Informasjon og medvirkning

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat finnes på Drammen kommunes innsynsportal under sak 20/46563, søk: "Flisebekken 2".

Merknader

Merknader til varsel om oppstart sendes til: Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller postmottak@banenor.no. Vennligst merk alle innspillene «Flisebekken 2 og Grønland 13-23».

Fristen for å komme med merknader til planoppstart er 09. okt. 2020.