Varsel om oppstart av planarbeid - endring av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark

På vegne av Tomtegata 64 AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med "Endring av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark", i Drammen kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er avgrenset av Strandveien i vest, Jacob Borchs gate i nord, jernbanetraséen i øst og Fjordparken i syd. Gjeldende regulering er "Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark", og planområdet for endringen er et begrenset areal innenfor denne planen. Planområdet for endringen er om lag 14 daa, og omfatter eiendommen Tomtegata 64 (gnr/bnr: 113/784). Innenfor gjeldende regulering omfatter planområdet felt SAA, samt deler av o_SV3, o_SGS1, o_SGS2 og o_G1. I gjeldende regulering er planområdet videre avsatt til kombinerte formål: parkeringshus/-anlegg kombinert med bebyggelse og anlegg, veg, gang- og sykkelvei og blågrønn struktur.

Bildet viser planavgrensningen for området
Bildet viser planavgrensningen for området

Hensikten med planarbeidet er å forsterke den ønskede bymessige utviklingen av nærområdet rundt Brakerøya stasjon og således legge til rette for bebyggelse av urban karakter. Arbeidet vil i tillegg ha til hensikt å gjøre forbindelsen mellom Fjordparken og Jacob Borchs plass mer attraktiv (tilgjengeliggjøre og aktivisere takflaten over o_SV3), samt vitalisere møtet med Fjordparken og Jacob Borchs plass.

Planforslaget vil videreføre reguleringsformålet i gjeldende regulering, men samtidig legge til rette for et større bruksareal for både offentlig eller privat tjenesteyting og næringsbebyggelse. Gjeldende bestemmelser for parkering (inkl p-plasser for sykehuset) vil videreføres uten endringer.

Deler av gang- og sykkelveinettet som er innenfor avgrensingen er forutsatt videreført uten reguleringsmessige endringer. Arealene er inkludert for å muliggjøre en forbindelse over o_SV3, samt sikre helhetlig utforming av uteareal på terreng under regulert gang- og sykkelvei (bro) i arealene mot jernbanen og mot Fjordparken.

Konsekvenser av endring av reguleringsplanen

I tillegg til en justering av byggegrensene (på sydsiden av o_SV3 mot Fjordparken og noe mot Strandveien i øst), vil planforslaget omfatte økte byggehøyder og økt utnyttelse, med tydelige referanser til Helseparken øst for jernbanen. Dette vil samtidig innebære forslag om etablering av høyhus (14 etasjer).

Ettersom plangrepet ikke fremmer andre bruksformål, ei heller høyere utnyttelse, enn hva som ble lagt til grunn ved førstegangsbehandling av "Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark", vil det etter vårt syn ikke være behov for en ny konsekvensutredning. Aktuelle virkninger og konsekvenser er dermed grundig belyst tidligere, og plangrepet er etter vår oppfatning en direkte videreføring av gjeldende plan. Planadministrasjonen i Drammen kommune har i referat fra oppstartsmøtet, datert 20.01.2020, vurdert at omfanget av tiltakets utnyttelse og formålssammensetning er konsekvensutredet i "Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen helsepark", da planinitiativet innebærer utnyttelse og formål for Tomtegata 64 som er innenfor rammene for tiltaket som ble konsekvensutredet ved førstegangsbehandling i denne planprosessen. Etter forskrift om konsekvensutredning § 6 b) er det derfor ikke krav om konsekvensutredning for reguleringsendringen skissert i planinitiativet.

Opplysninger om planarbeidet finnes på nettsiden https://www.oslo.works/news/t64, hvor også relevante dokumenter er tilgjengelig for nedlasting.

Dokumenter i saken

Oppstartsmøtereferat og planinitiativet til forslagsstiller er tilgjengelig i kommunens innsynsportal under saksnummer 20/01886, søk i avansert søk: saksår 2020 og saksnr. 01886. Gjeldende regulering med dokumentasjon og konsekvensutredning er tilgjengelig på innsynsløsningen, sak 0035/19, førstegangsbehandling, og vedtak av reguleringsplan, sak 0142/19.

Merknader til dette varselet kan rettes til:
Oslo Works AS
v/ Gudmund Stenseth
Gøteborggata 27B
0566 Oslo
Tlf: 99270867
e-post: gudmund@oslo.works

Frist: 14.04.2020

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Send gjerne kopi til Drammen kommune, Arealplan, postboks 7500, 3008 DRAMMEN, eller kommunepost@drammen.kommune.no