Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for 210/205, 210/179, og del av 210/171.

I medhold av Plan- og Bygningsloven §12-3 og §12-8 varsler Arkitektkompaniet AS på vegne av Ryghgata Utvikling AS oppstart av arbeid med detaljregulering for eiendommer 210/205, 210/179, og del av 210/171 i Mjøndalen. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet omfatter eiendommene 210/205, 210/179 og del av 210/171. Planområdet er på om lag 9,3 daa, og ligger i nærheten av Miletjern i Mjøndalen.

Bildet viser planavgrensningen, i den sør-østre enden av Ryghgata
BILDE: Planavgrensning vist i sort, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet:

Hensikten med planarbeidet er legge til rette for å oppføre et næringsbygg med kontor og lager på eiendommene. Eiendommene er i gjeldende kommuneplanens arealdel for tidligere Nedre Eiker avsatt til næringsbebyggelse.

Konsekvenser av planen:

Planområdet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Det skal utarbeides trafikkanalyse og trafikksikkerhetsvurdering, forurenset grunn skal utredes og det skal gjøres en geoteknisk vurdering som del av planarbeidet for å kartlegge virkningene av planforslaget.

Medvirkning:

I forbindelse med planarbeidet vil det inviteres til informasjonsmøte dersom dette anses som nødvendig/hensiktsmessig og lar seg gjennomføre som følge av corona-situasjonen.

Dokumenter i saken:

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat er tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer. Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under 20/48396, man kan søke på stikkordet "Ryghgata 6".

Merknader til dette varselet kan rettes til:

Arkitektkompaniet v/Anita Malmer Solli
Bragernes torg 1A, 3017 Drammen
Tlf: 31 00 18 00
Epost: post@arkitektkompaniet.as

Frist for merknader er satt til 22. desember 2020

Send gjerne kopi til Drammen kommune på e-post kommunepost@drammen.kommune.no
For mer informasjon om planarbeidet vises til Drammen kommunens nettsider www.drammen.kommune.no under "Arealplan, kart, seksjonering og oppmåling".

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.