Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering for flomsikring fra 214/1 "Wigenjordet" til Hagatjernveien

På vegne av Drammen kommune varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med Detaljregulering for flomsikring fra 214/1 "Wigenjordet" til Hagatjernveien i Drammen kommune.

Planområdet omfatter eiendommene 214/1, 214/323, 214/303, 214/147, 213/468, 213/272, 213/6, 213/237, 213/135, 213/218, 213/202, 213/188, 213/243, 213/498, 213/167, 213/173, 213/381, 213/154, 213/405, 213/253, 213/234, 213/141, 213/413, 213/432, 213/427, 213/462, 213/280, 213/279, 213/278, 213/540, 213/259, 213/415, 213/420, 213/401, 213/281, 213/286, 213/426, 213/259, 213/320, 213/66, 213/281, 213/277, 213/50, 213/491, 213/273, 213/274, 213/275, 213/276, 213/142, 213/174, 213/530, 213/504, 213/497, 213/233, 213/523, 213/129, 213/252.

Planområdet er på om lag 55 daa, og strekker seg fra Hagatjernveien i øst og videre gjennom boligområdet til jordbruksarealet i vest, som vist på kartet under.

Bildet viser planavgrensningen
BILDE: Planavgrensing vises i sort, stiplet linje

Hensikten med planen er å etablere flomvei gjennom Vassenga (Wigenbekken til Mjøndalsbekken) som en del av flomsikringen i Mjøndalen. Flomveien er tenkt som åpen vannvei på deler av strekningen og lukket i noen områder, for eksempel ved kryssing av veier. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Planen er et resultat av «Tiltaksplan, flomsikring av Mjøndalen Sentrum, tilpasset forventet klimaendringer», 13.09.2019. Tiltaksplanen inneholder flere flomsikringstiltak og initiativet bygger på tiltak nr 7, «sikre Wigenbekken til Mjøndalsbekken». Hensikten med tiltaket er å redusere fare for flomskader på eksisterende bygninger og infrastruktur.

Konsekvenser av planen

Det er ikke registrert kulturminner, viktige naturtyper eller verneområder innenfor planavgrensningen. Det er etablert en tuftepark der deler av flomsikringstiltaket er tenkt plassert. Ny plassering av parken følges opp i planarbeidet. Private eiendommer kan bli/blir trolig berørt, både midlertidig og permanent. Eventuelle konsekvenser for dyrket mark (Wigenjordet) beskrives/dokumenteres som en del av planarbeidet. Trafikksikkerhet, støy, landskapstilpasning mm. beskrives og sikres i planarbeidet.

Planinitiativet vurderes å ikke utløse krav til konsekvensutredning. Tiltaket faller ikke inn under tiltak i Vedlegg I som alltid skal konsekvensutredes. Tiltaket kan imidlertid anses å falle inn under forskriftens § 8, bokstav a, Vedlegg II, punkt 10f «bygging av innlands vannveier som ikke omfattes av vedlegg I, samt kanalisering og flomsikring».

Planer etter § 8, bokstav a og b, skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkinger etter § 10, men trenger ikke planprogram eller melding.

Tiltaket er en del av flomsikringen i Mjøndalen som er et samfunnsikkerhetstiltak i et allerede bebygd område.

Det er ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller verneområdet innenfor området. Det er heller ikke registrert viktige friluftsområder eller kulturminner innenfor området.

Medvirkning

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til å komme med uttalelse til planen.

Dersom du/dere ønsker befaring, ytterligere informasjon og/eller diskutere tiltaket kan prosjektleder i Drammen kommune kontaktes for samtale/møte:
Andreas Rieber Borgnes
+47 902 31 604
Andreas.rieber.borgnes@drammen.kommune.no

Dokumenter i saken

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat er tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer. Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under saksnummer 20/46139, søk "Wigenjordet".

Merknader til dette varselet kan rettes til:

Rambøll v/ Andrea Birch-Aune Marthinsen
Harbitzalléen 5, Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: +47 90255336
e-post: andrea.marthinsen@ramboll.no

Frist: 20.11.2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.