Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering for Konnerudgata 39 og 41

På vegne av Nye Søland Eiendom AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Konnerudgata 39 og 41 i Drammen kommune. I medhold av plan- og bygningsloven§ 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til reguleringsplanen. Avtalen skal ivareta kommunens interesser når det gjelder offentlig infrastruktur i området.

Planområdet omfatter eiendommene Konnerudgata 39 og 41.Gbnr. 110/257, 110/260, 110/261 og 110/262. Planområdet er på om lag 1,7 daa, og ligger i Nybyen .

Bildet viser planområdet som omfatter boligene i Konnerudgata 39 og 41  langs veien, samt tre bygg i bakgården.
BILDE: planavgrensning vist i rød, stiplet linje

Hensikten med planen er å fortette eiendommene i tråd med Retningslinjer for fortetting i villaområdene. Eiendommene omfattes av område B1b i retningslinjene. Eksisterende bygninger i nr. 39 og 41 samt garasje/uthus i nr. 41A foreslås rives. Boligene i nr. 41A og 41B beholdes og blir en del av planen. Forslagstiller ønsker å oppføre to nye boligbygg på eiendommene. Et bygg foreslås plassert i eiendomsgrensen mot Konnerudgata og bygger opp under nærområdets urbane karakter med næringsarealer mot gateplan og leiligheter i etasjene over. Et lavere bygg med leiligheter foreslås plassert sør for bygningen ut mot Konnerudgata.

Konsekvenser av planen

Eksisterende bebyggelse på Gb nr.110/ 257 og Gbnr. 110/260 samt garasje/uthus på Gbnr. 110/261 rives. Eiendommene får en høyere utnyttelse tilpasset de nærliggende urbane områdene.

Planarbeidet vurderes til ikke å utløse krav til konsekvensutredning da tiltaket er i tråd med overordnede planer og antas ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Medvirkning

I forbindelse med planarbeidet vil det bli invitert til dialogmøte med naboer og berørte parter som kan komme med uttalelser til planen, så fort situasjonen tillater det.

Dokumenter i saken

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat er tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer. Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under 20/30915. Det kan søkes på stikkord "Konnerudgata 39 og 41". 

Merknader til dette varselet kan rettes til:

Marlow Arkitekter AS v/ Øystein Kyrre Pedersen
Gamle Ringeriksvei 56, 1357 Bekkestua
Tlf: 907 56 528
e-post: okp@marlowarkitekter.no

Frist for å komme med innspill er mandag 31. mai 2021

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.