Varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Tordenskiolds gate 2 og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-9 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i møte i Hovedutvalg for teknisk 10.03.2020.

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres med dette oppstart av arbeid med reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Tordenskiolds gate 2 (gnr/bnr. 110/815 m.fl.).

I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet planarbeid.
Planarbeidet utføres av DRMA AS på vegne av Tordenskioldsgate 2 AS.

Hensikten med planarbeidet

Hensikt med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av dagens bensinstasjontomt med et HØYhus, med høyde over 37 meter. Forslagsstiller ønsker et boligprosjekt med utadrettet virksomhet i første etasje og et nytt torg i enden av byaksen. Fra andre etasje og oppover skal prosjektet romme boliger.

Planinitiativet vurderes å utløse krav til konsekvensutredning. Dette begrunnes med prosjektets store byggehøyder, fra 6 til 16 etasjer, som tilsvarer ca. 51 meter byggehøyde fra terreng på tomta. I tillegg avviker arealformålet fra kommunedelplan for sentrum (sentrumsplanen), der eiendommen er avsatt til trafikkareal.

Bildet viser planavgrensningen

Informasjon om planarbeidet

Oppstartsmøtereferat og forslag til planprogram er tilgjengelig på kommunens nettsider. Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/15056 (for planprogram) og kommunens tidligere innsynsportal sak 19/34247 (for oppstartsmøte).

Den politiske behandlingen av forslag til planprogram med vedlegg, er også tilgjengelig på www.drammen.kommune.no > politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester, møtedato 10.03.2020, se sak 0035/20.

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til:

Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.
Telefon kundesenteret: 32 04 00 00
Epost: kommunepost@drammen.kommune.no
Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-20/01342 Detaljregulering for Tordenskiolds gate 2».

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 05.05.2020.