Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljregulering for Svingen

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Stener Sørensen AS på vegne av Bergodd Utvikling AS har igangsatt arbeid med oppstart av detaljregulering for Svingen. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på ca. 25 daa, og ligger i nærheten av Vestbyga skole på Konnerud. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligformål – fremtidig. Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr. 65/1, samt del av 65/253, del av 65/15 og del av 64/208 mf.

Bildet viser planavgrensningen
BILDE: Planavgrensning vises i svart, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten er å tilrettelegge for ny bebygglese med tilhørende parkering og uteoppholdsarealer innenfor området. Ny bebyggelse tenkes løst som frittliggende småhusbebyggelse.
Adkomst til planlagt boligområde vil være fra Rådyrkroken nord i planområdet.

Viktige temaer i planarbeidet vil være landskaps- og terrengtilpasning, trafikksikkerhet og skolevei, infrastruktur, biologisk mangfold/naturmangfoldloven, barn og unges oppvekstsvilkår, gangveier, trafikale konsekvenser/adkomst/trafikksikkerhet, helsemessige konsekvenser og landbruksmessige interesser.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Medvirkning

Informasjonsmøte for naboer avholdes torsdag 19. november kl. 18 på tomta, oppmøte i krysset Skjeldrumtråkket x Jordbrekktråkket.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/47276. Det kan søkes på stikkord «Svingen».

Dokumenter i saken eldre enn ett år (før kommunesammenslåing) er tilgjengelig i kommunens gamle innsynsportal under sak 19/2687 og sak 18/8814. Det kan søkes på stikkord «Svingen».

Vi gjør oppmerksom på at det er vist til feil saksnummer i annonsen varslet i Drammens Tidende 11. november 2020.

Spørsmål og merknader til varselet kan sendes til:

Stener Sørensen AS v/Heidi Mogstad Bosness
Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen
Tlf: 99 44 67 50
E-post: heidi@ssas.no

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Frist for kommentarer og innspill til planarbeidet er 04. desember 2020.