Varsel om oppstart og høring av endring av detaljregulering for Sole etter forenklet prosess

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det at Norgreshus, på vegne av Soleveien AS, søker om endring av reguleringsplan for Sole gnr./bnr. 80/110 m.fl. etter forenklet prosess.

Planområdet ligger langs Soleveien ca. 500m øst for Konnerud Gamle Kirke. I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til boligformål. Planområdet omfatter gjeldende reguleringsplan for Sole, planID3005 0602311. Endringen omfatter eiendommene gnr/bnr. gnr./bnr. 80/110 m.fl.

Bildet viser plankartet, der hovedformålet er boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse, der området er delt inn med byggegrense i fire mindre deler
BILDE: Plankart

Hensikten med planarbeidet

Endringen av detaljreguleringsplanen skal legge til rette for ny regulert utforming av Soleveien, sammenlignet med gjeldende reguleringsplan. Endringen innebærer at bredden på Soleveien skal endres fra 5 meter til 3 meter. Utforming av Soleveien i ny reguleringsplan skal være i henhold til avgrensningen som ble målt opp av landmåler fra Nedre Buskerud Jordskifterett. Dette er i henhold til vilkårene som Soleveien AS og grunneierne langs Soleveien inngikk forlik om i Nedre Buskerud Jordskifterett, datert 21.10.2020, Sak 17-113232SKJ-JDRA SOLE.

Endringen vil også medføre noen flere endringer. I reguleringsplanen vil eierforhold for Soleveien endres fra felles til privat. Dette stemmer bedre overens med dagens eierforhold. Ettersom Soleveien blir smalere, må utformingen av vendehammer for Soleveien justeres noe. Disse endringene skjer innenfor eiendom 80/110. Det vil bli opprettet en frisiktsone ved utkjørselen til Thorrudgata. Dette for å bedre sikten ved inn- og utkjøring fra Soleveien. Utover disse endringene videreføres gjeldende reguleringsplan for Sole.

Aktuelle arealformål for endringen vil være kjøreveg og boligformål for frittliggende bolig. Hele reguleringsplanens størrelse er totalt på ca. 5,2 daa.

Planforslaget vil erstatte detaljreguleringsplan for Sole, av 18.12.2012.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Dokumenter i saken kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/56667. Det kan søkes på stikkord «Sole».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

NORGESHUS AS v/ Espen Daaland Holmli
Pb. 161, 7223 MELHUS
Tlf: 928 39 953
e-post: espen.daaland.holmli@norgeshus.no

Frist for innspill er satt til 22.04.2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.