Varsel om oppstart og høring av endring av detaljregulering for Svelvigen brygge, Strandgaten 25 m etter forenklet prosess

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det at KB arkitekter AS, på vegne av Svelvik utvikling AS, søker om endring av reguleringsplan for Svelvigen brygge, Strandgaten 25, gnr./bnr. 317/1 m.fl. etter forenklet prosess.

Planområdet ligger sør for Svelvik sentrum, vest for Batteriøya. I kommuneplanen er planområdet avsatt til bolig, kombinert samferdsel bilfritt område, småbåthavn, og friluftsområde. Planområdet omfatter gjeldende reguleringsplan for Svelvigen brygge, Strandgaten 25 – PLANID 20170001. Endringen omfatter eiendommene gnr/bnr, 317/1 m.fl.

Bildet viser gjeldende plankart med endring, der endringen tar for seg en mindre del av boligformål og grøntformål
BILDE: Bildet viser gjeldene plankart, der areal hvor endringen skal være er vist med røs stiplet linje.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med endringer er å foreta en mindre justeringer av utforming og plassering av bebyggelsen innenfor formålsområdene BBB1 og BBB2. Grensene mellom overnevnt formålsområder og fellesområdet BUT1 blir derfor justert. Arealet innenfor formålsområdene BBB1, BBB2 og BUT1 blir tilnærmet likt som tidligere. Foreslått planendring medfører ingen endringer i reguleringsplanens bestemmelser.

Bildet viser plankartet før og etter endring

Planforslaget vil erstatte detaljreguleringsplan for Svelvigen Brygge, Strandgaten 25 m.fl., av 18.12.2018.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Dokumenter i saken kan ses i linkene nedenfor og tilgjengelig i kommunens innsynsportal under saksnr: 21/28363. Det kan søkes på stikkord «Svelvigen brygge».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

KB arkitekter AS v/Henning
Thoresen, Pb. 333, 3101 TØNSBERG, eller på e-post: thoresen@kbarkitekter.no.
Kopi kan sendes til Drammen kommune v/, Postboks 7500, 3008Drammen eller ved e-post
til kommunepost@drammen.kommune.no»

Frist for å sende inn merknader er 17.12.2021

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.