Varsel om utvidelse av planområdet reguleringsarbeid for den nye bybrua og midlertidig gang- og sykkelbru

Det vises til varsel om planoppstart for den nye Bybrua i Drammen sentrum fra februar 2020.

I forbindelse med planlegging av midlertidig bygge- og anleggsområde på Holmennokken, ser vi at en mulig adkomstløsning går ut over varslet plangrense. Arbeidet med å finne en akseptabel adkomst til riggområdet på Holmennokken pågår i dialog med Statens vegvesen. Ett av alternativene medfører fylling ut i Drammenselva.

I tilfelle det endelige adkomstalternativet går ut over tidligere varslet plangrense, varsles det nå om at planområdet utvides som illustrert med rødt på figur under.

Bildet viser tidligere varslet planområde, samt ny utvidelse som strekker seg over rundkjøringen ved Holmennokken
BILDE: Oversiktskart. Tidligere varslet planområde er markert med sort stiplet linje. Utvidelse av planområdet er markert med rød stiplet linje.

Eventuelle spørsmål eller merknader til utvidelsen av planområdet må rettes til ann.roset@asplanviak.no innen 2. oktober 2020.

Send gjerne kopi til Drammen kommune, Arealplan, postboks 7500, 3008 Drammen, eller kommunepost@drammen.kommune.no