Varsel om utvidet planområde - detaljregulering for Kjøsterud Nordre

På vegne av Trysilhus Buskerud AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om utvidet planområde for Detaljregulering for Kjøsterud Nordre i Drammen kommune.

Utvidet planområde omfatter eiendommene Elveveien 30 og 32. GBNR 250/29, 250/79, 250/17. Utvidet planområde er på om lag 10 daa, og ligger langs Vinnesbekken. Myndighetene (NVE, Statsforvalter, Viken fylkeskommune) og alle nærmeste naboer blir varslet.

Bildet viser et kart over hvor utvidelsen ligger i forhold til planområdet. Utvidelsen ligger ved utløpet av Vinnesbekken, ca. 550 meter vest for planområdet.
BILDE: Kartet viser hvor området for utvidet varsel er i forhold til opprinnelig planområde.
Bildet viser planavgrensningen, fra Elveveien i øst til Vinnesbekken i vest
BILDE: utvidelsen vist i sort, stiplet linje

Hensikten

Hensikten med å utvide planområdet er å gjøre tiltak for å avlaste skråningstopp ved Vinnesbekken i henhold til anbefaling i geoteknisk utredning av områdestabilitet for Buskerudveien 210 i Drammen, Grunnteknikk 16.08.2022.

Reguleringsstatus

Området er i dag uregulert. I kommuneplan er arealene avsatt til følgende formål: grønnstruktur, bruk og vern av sjø og vassdrag og boligbebyggelse og omfattes av faresoner for ras og skredfare og flomfare.

Området skal reguleres til samme formål som i kommuneplanen.

Tidligere varsling

Planområdet for opprinnelig varsling, ble varslet første gang i januar 2018.
Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under saksnummer 20/1550, Detaljregulering for Kjøsterud Nordre. Det kan søkes på stikkord: Kjøsterud Nordre. 

Konsekvenser av utvidelse av planen

Anleggsmaskiner vil berøre eksisterende hager for å få utført arbeidene med å avlaste til skråningshelning 1:3. Eksisterende kantvegetasjon langs Vinnesbekken vil berøres der skråningen skal gjøres flatere. Arealbruken skal ikke endres.

Medvirkning:

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til å komme med uttalelse til planen.

Dokumenter i saken

Plandokumenter og oppstartsmøtereferat er tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer. Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under saksnummer 20/1550. Det kan søkes på stikkord: Kjøsterud Nordre. 

Merknader til dette varselet kan rettes til:

Stener Sørensen AS v/ Heidi Mogstad
Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen
Tlf: 99446750
e-post: heidi@ssas.no

Frist for å sende inn merknader er 14.11.2022

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.