Varsel om utvidet planområde -Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen slip & verksted delområde 1

På vegne av Slippen Eiendom AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om utvidet planområde med konsekvensutredning for Drammen slip & verksted delområde 1 i Drammen kommune.

Utvidet planområde omfatter eiendommene gbnr. 112/758, 112/741, 112/233, 112/738, 112/201, 112/802, 112/757,0/0, 112/244 og 112/5002. Utvidet planområde er på om lag 105 daa, og ligger på Tangen i kommunedel 7. Området ligger på sørsiden av Drammensfjorden, ca. 2.5 km sydøst for Drammen sentrum. Offentlige myndigheter, organisasjoner og naboer blir varslet ved brev.

Bildet viser utvidelse av planområdet, som tar med seg Havnegata fra et lite stykke øst for Skippergata og til et lite stykke vest for Kirkebakken
BILDE: Ny planavgrensning – utvidelse markert med blått

Hensikten

Hensikten med utvidelsen, er i hovedsak å sikre regulering av en sammenhengende gang- og sykkelløsning langs Havnegata, slik at det blir gode og trygge forbindelser for gående og syklende forbi området.

For øvrig er hensikten med planarbeidet å transformere arealene fra industriområde til et nytt og godt bomiljø. Det vil tilrettelegges for gode forbindelser for gående og syklende gjennom planområdet, blant annet gjennom etablering av en offentlig fjordpromenade.

Planstatus

I gjeldende kommuneplan 2014-2025 er området hovedsakelig avsatt til næringsbebyggelse.

De utvidete arealene, omfattes av «endret regulering av Havnegatens omlegging», datert 19.06.1960, hvor arealene er avsatt til kjørevei og annet trafikkområde.

Arealene berører også den eldre reguleringsplanen: «regulering av friareal samt et område for offentlig bebyggelse på sankt Hansberget», hvor arealene er avsatt til offentlig friområde.

Tidligere varsling

Planområdet for opprinnelig varsling, ble varslet første gang i november 2021.
Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under saksnummer 21/39717, du kan søke på: Detaljregulering for Drammen slip & verksted delområde 1.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Medvirkning

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til å komme med uttalelse til planen.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/36821. Det kan søkes på stikkord «Drammen slip & verksted delområde 1».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til:
Halvorsen & Reine AS v/Birgitta Norrud,
Pb 9407, 3023 Drammen, eller på e-post:
norrud@heras.no.

For at innspill skal kunne vurderes tidlig i planarbeidet må de sendes innen 04.01.2023.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.