Varsel om utvidet planområde for kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet

Det varsles om utvidelse av planområdet tilknyttet planprogram og kommunedelplan for togparkering i Drammensområdet.

Bane NOR skal bygge togparkering (hensettingsanlegg) i Drammensområdet. Derfor jobbes det nå med en plan der det kartlegges ulike alternativer til hvor togparkeringen kan bygges. Planens avgrensning i kartet må nå utvides litt.

Planprogram og tidligere varsel om oppstart

Bane NOR varslet oppstart av arbeidet med planprogram og kommunedelplan for hensetting (togparkering) i Drammensområdet i mars 2019, og det gikk ut et informasjonsbrev til berørte grunneiere og naboer datert 27.03.2019.

Planprogrammet («planen for planen») lå ute til offentlig ettersyn i perioden 28. mars til 19. mai 2019. Bane NOR ble i samråd med Drammen og Nedre Eiker kommuner enige om at vedtaket av planprogrammet skulle utsettes til etter at nye Drammen kommune var opprettet 01.01.2020.

Planprogrammet ble behandlet av kommunestyret 18.02.2020. Saksdokumentene kan lese i sak 0007/20.

Hva er hensettingsanlegg?

Et hensettingsanlegg er et anlegg med «parkeringsplasser» for togsett. Togsettene står parkert her når de ikke går i trafikk. Dette er typisk om natten og i periodene utenfor rushtid på dagen.
På hensettingsanlegget foregår det også lettere vedlikeholdsarbeid på togsettene, som utvending vask, innvendig renhold, toalett-tømming og vannpåfylling, etterfylling av kioskvarer og lignende. Større vedlikehold og reparasjoner utføres ved egne verksteder, som Sundland i Drammen.

Gjennomgang av de enkelte alternativene: Hvor og hvorfor varslingsgrensen utvides.

På vedlagte kart vises eksisterende varslingsgrense og hva som er utvidelsen. Forklaring på utvidelsen er beskrevet nedenfor.

Sundland

Utvidelsen foreslås mot eksisterende bebyggelse i sørøst og på eksisterende sporområde for å sikre tilstrekkelig areal for tilførselsspor og andre tekniske tiltak på eksisterende sporområder.

Varslingsgrense for Sundland (pdf)

Kleggen

Det foreslås to utvidelser i grensesnittet mot Olav Bjaalands gate og Helge Ingstads gate for å sikre mulighet for påkobling til eksisterende gater.

Varslingsgrense for Kleggen (pdf)

Pukerud

Utvidelsen ved øvre Eikervei foreslås for å sikre etablering av nytt kryss for eventuell ny adkomst til Pukerud. Sør for Sørlandsbanen varsles det noe mer areal for å ta høyde for skråningsutslag i bratt terreng.

Varslingsgrense for Pukerud (pdf)

Narverud

Planovergang ved Langumveien foreslås stengt for ordinær trafikk. Det planlegges ny bru fra Langumveien til Fegata med veglenke sør for husrekka for å sikre adkomst til øvrige eiendommer lenger vest. Utvidelsen ivaretar nødvendig areal til dette.

Varslingsgrense for Narverud (pdf)

Ryggkollen

Det varsles mer areal nord og sør for Sørlandsbanen for å sikre nødvendig areal for ombygging av Drammensveien.

Varslingsgrense for Ryggkollen (pdf)

Innspill til utvidet planområde

Grunneiere innenfor utvidet planområde er varslet direkte.

Eventuelle merknader til utvidelsen av planområdet kan sendes til:
Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar
eller via e-post: postmottak@banenor.no

Bane NOR henstiller om at merknader sendes inn innen 7. mars 2020, og merk innspill med «Saksnr. 202000588»

Spørsmål knyttet til kommunedelplanen og utvidelse av varslingsgrensen kan rettes til: 

 

Spørsmål og merknader til planen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.
Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-20/01007- Kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet».