Varsel om videreføring av planarbeid med konsekvensutredning, detaljregulering for Kreftingsgate 33

Formannskapet vedtok den 21.09.2021 at planarbeidet med detaljregulering for Kreftings gate 33 kan fortsettes i tråd med planinitiativ av 29.04.21, supplerende dokumentasjon av 06.08.21, og vedtatt planprogram 24.03.2015. På vegne av Kreftingsgate 33 AS varsles det derfor i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om videreføring av arbeid med Detaljregulering med konsekvensutredning for Kreftingsgate 33 i Drammen kommune.

Planområdet omfatter eiendommen Kreftingsgate 33, gnr/bnr 110/274, m. fl. Planområdet er på om lag 12,6 daa, og ligger på sydsiden av Drammenselva, ca. 600 m fra Drammen stasjon, og drøyt 100 m fra Grønland torg. Området er avgrenset av Vestfoldbanen i syd og vest og Kreftingsgate i nordøst.

Bildet viser et kart med planavgrensningen, som avgrenses av jernbanen i syd og øst, fontenehuset i vest og Kreftingsgate i nord
BILDE: Planavgrensning vist i sort, stiplet linje

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av et større bygningskompleks med høye miljøambisjoner som kan romme kontor, tjenesteyting og et mulig hotell.

Konsekvenser av planen

Eksisterende lagerbygg som i dag brukes til parkering tenkes revet, for å bygge en bymessig næringsbebyggelse som forholder seg til og viderefører viktige gater og byrom på tvers av Kreftingsgate. Utbyggingen vil gi tilbake til Kreftingsgate gjennom en åpen fasade som tilfører visuell aktivitet og kvalitet til gaterommet. Mot jernbanen i syd, vil det sikres en gang-/sykkelveiforbindelse.

Medvirkning:

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til et åpent møte den 26. oktober 2021, kl. 18:00 i Grønland 53, møterom i første etasje. Det vil også være mulig å komme med en uttalelse til planen på vanlig måte gjennom å sende merknader til fagkyndig plankonsulent (se adresse under).

Dokumenter i saken

Planinitiativ og fastsatt planprogram er tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer. Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under 21/24539, det kan søkes på stikkord; Kreftingsgate 33. Den politiske behandlingen av forslag til planprogram med vedlegg, er også tilgjengelig på www.drammen.kommune.no > politikk > møter og dokumenter > Formannskap 21.09.2021

Merknader til dette varselet kan rettes til:

DRMA Arkitekter v/ Lene Basma
Torgeir Vraas Plass 6
3044 Drammen
Tlf: 93 410 229
e-post: lene@drma.no
Frist: 9. november 2021

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.