Varsling om oppstart av detaljregulering for undergangen fra Jernbanekaia til Ryddinggangen og forhandling av utbyggingsavtale, Drammen

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Drammen kommune, virksomhet Utbygging og infrastruktur, avdeling Prosjektutvikling, setter i gang reguleringsarbeid for et område mellom Dr. Hansteins gate og Drammenselva i Drammen kommune.

Formålet med reguleringsplanen

Undergang Ryddinggangen

Drammen kommune har i forbindelse med detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen inngått utbyggingsavtale med Bane NOR SF. I utbyggingsavtalen har Drammen kommune en opsjon på at Bane NOR bygger ny gang- og sykkelundergang mellom Jernbanekaia og Ryddinggangen i forbindelse med ombyggingen av Drammen stasjon. Hensikten med undergangen er å forbinde bystrukturen på Strømsø med elvepromenaden, samt å redusere barrierevirkningen eksisterende (og nye) jernbanespor har i bydelen.

Midlertidig anlegg- og riggområde

Bane NOR har i forbindelse med ombyggingen av Drammen stasjon og undergang Ryddinggangen behov for midlertidig anlegg- og riggområde. I vedtatt detaljreguleringsplan for InterCity Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen er dette regulert inn, men Bane NOR har behov for justering/utvidelse.

Permanent atkomst til tekniske bygg sør for sporområdet

Bane NOR har i forbindelse med ombyggingen av Drammen stasjon behov for nye tekniske bygg sør for sporområde, der dagens Tangenspor ligger. Bane NOR har behov for permanent atkomst til disse byggene.

Planområdet fremstår av figuren under og er avgrenset av Dr. Hansteins gate i sør, Dr. Hansteins gate 17 i vest, Drammenselva i nord og Strømsøbrua i øst. Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: 110/116, 110/117, 110/118, 110/531, 110/672, 110/839, 110/835, 111/616 og 111/956.

Bildet viser planavgrensningen

Krav om konsekvensutredning

Arbeidet er vurdert i henhold til Forskrift om konsekvensutredning. Det er vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning.

Varsel om oppstart av forhandling om utbyggingsavtaler
I henhold til Plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Informasjon og medvirkning

Planinitiativ, referat fra oppstartsmøte og tillatelse til varsling kan finnes på Drammen kommunes innsynsportal. Velg Avansert søk, og sett inn saksår 2020 og saksnummer 2224.

Informasjon om planarbeidet og utbyggingsavtale kunngjøres på kommunens nettside.

For nærmere informasjon om planarbeidet, kontakt Liv Marit Carlsen, tlf. 402 14 840, liv.marit.carlsen@drammen.kommune.no.

Merknader

Merknader til varsel om oppstart sendes til:
Drammen kommune, virksomhet Utbygging og infrastruktur
Postboks 7500
3008 Drammen
Eller på e-post til: liv.marit.carlsen@drammen.kommune.no

Vennligst merk alle merknader med «20/15603 Detaljregulering av undergang Ryddinggangen».

Fristen for å komme med merknader til planoppstart er 6. april 2020.

Videre arbeid

Det vil bli utarbeidet et forslag til detaljregulering. Dette forslaget vil bli behandlet i Drammen kommune før det sendes på høring til berørte grunneiere og offentlige instanser. Høringen forventes å starte i løpet av sommeren 2020. Etter høringen vil innkomne merknader bli behandlet. Deretter går planen til politisk sluttbehandling. Vedtak av planen forventes høsten 2020.