Vedtak i navnesak 2021/539 – Leitjennsfjellet mfl. i Drammen kommune

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Drammen kommune:

  • Leitjenna (gruppe av tjern)
  • Øvre Leitjenn (tjern)
  • Nedre Leitjenn (tjern)
  • Leitjennsbekken (bekk)
  • Leitjennsfjellet (ås)

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Kommunen vedtar skrivemåten av adressenavnet Øvre Leitjenn.

Miljødirektoratet vedtar skrivemåten av verneområdet Leitjennsfjellet naturreservat.

Klage

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen.

Kartverket Innlandet
Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
E-post: post@kartverket.no

Drammen kommune
Postboks 7500, 3008 Drammen
E-post: kommunepost@drammen.kommune.no

Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.
Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet.