Viken fylkeskommune utvider planområdet for ny fv. 283 Vinnes bru i Drammen kommune

Bildet viser avgrensning av utvidet planområde, sydover mot Vinnes
BILDE: Viken fylkeskommune utvider planområdet for nye fv. 283 Vinnes bru. Nytt utvidet planområde er vist med rød, stiplet strek. Det opprinnelige planområdet er vist med sort, stiplet strek. Foto: Viken fylkeskommune

Grunnundersøkelser i det opprinnelige planområdet har vist at området ikke er stabilt nok. For å sikre god nok stabilitet til å bygge ny Vinnes bru, må det utføres tiltak sørover langs Vinnesbekken. Dette området ligger utenfor det opprinnelige planområdet, og derfor må vi utvide planområdet.

Kom med innspill

Viken fylkeskommune varslet utvidelse av planområdet i oktober 2020. For å nå ut til flere varsles det nå i tillegg på Drammen kommunes nettside. Du er derfor velkommen til å komme med innspill til planarbeidet. Frist for innsending av innspill og merknader er satt til 01.03.2021. Merknader må du sende til Viken Fylkeskommune på e-postadressen post@viken.no, eller per post til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg.

Alle innspill må du merke med «Fv. 283 Vinnes bru». Innspillene følger saken til politisk behandling.

Spørsmål og kommentarer til arbeidet med reguleringsplanen kan du sende til COWI:

Liv Siri Syvertsen, e-post LSSY@cowi.com, mobil 412 08 887
Hans Andreas Moe, e-post haan@cowi.com, mobil 920 67 740

Statens vegvesen varslet 24.06.2019 om oppstart av reguleringsplan for ny Vinnes bru på fv. 283 i Drammen kommune. Ansvaret for planen er nå overtatt av Viken fylkeskommune.

Planen/ tiltaket utløser ikke krav til planprogram eller konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer av grensen for planområdet, og i så fall varsler vi berørte naboer og grunneiere direkte.

I kommuneplan for 2015-2026 er arealene innenfor planområdet avsatt til offentlig trafikkområde, LNF og boligformål.

Varslet skjer i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14.