Nye former for medvirkning ga over 800 innspill til kommuneplan

Den første runden der innbyggere kunne gi tilbakemeldinger om mål og verdier for drammenssamfunnet er avsluttet. Innspillene ble mange.

På nyåret gikk politikerne ut til innbyggerne i kommunen og inviterte inn til medvirkning i arbeidet med samfunnsdel for ny kommuneplan: Drammen 2040: Et godt sted å leve – nær, inkluderende og nytenkende.

Se innspillene som er kommet inn oppsummert i en rapport:

Oppvekst og mangfold

Innbyggere og andre interessenter fikk mulighet til å sende inn tilbakemeldinger digitalt. Det er kommet inn 27 innspill via nettsidene. Det var spesielt temaene god oppvekst og godt liv, og mangfold og inkludering som engasjerte innbyggerne til å gi sitt bidrag.

Og det ble arrangert nettmøter med noen politikere der de som meldte seg på kunne ha en-til-en-samtale med politikere og dele sitt syn på hvordan vi best kan nå målene i kommuneplanen. I alt ble det gjennomført 34 slike innbyggersamtaler.

Gjestebud og PlanPodden

I tillegg er det arrangert gjestebud, som er møter i regi av innbyggere uten kommunal deltakelse. I gjestebudene har deltakerne diskutert politikernes forslag og kommer med tilbakemeldinger. Over 145 tilbakemeldinger fra om lag 500 innbyggere er kommet inn.

Det er også laget en podkastserie for og med ungdom. PlanPodden tar opp tema knyttet til de ulike politikkområdene i planen. PlanPodden er et samarbeid mellom Drammen kommune, Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole. Enkelte av sendingene ble brukt i undervisningen ved noen av kommunens ungdomsskoler og på Drammen videregående skole. Over 200 tilbakemeldinger er kommet inn og flere av disse er felles tilbakemeldinger fra en gruppe eller klasse.

- Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati der det skal være enkelt å medvirke og interessant å delta. Kommunestyret har gjennom prosessen valgt å teste ut nye former for medvirkning, noe som har skapt tydelig engasjement og resultat, sier lokaldemokratikoordinator Eirin Bråten Nygård i Drammen kommune (bildet på forsiden).

To medvirkningsfaser

Alle de over 800 innspillene blir nå gjennomgått. De bli så oppsummert og blir tatt med i det videre arbeidet når kommunestyret skal utarbeide planforslag.

Dette er en av to medvirkningsfaser i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Neste anledning for innbyggere og andre å gi sine tilbakemeldinger er når planforslaget skal ut til høring i juni i år.

Ny kommuneplan består av to deler – en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen peker ut langsiktige mål for drammenssamfunnet og hvordan vi best kan nå disse målene. Arbeidet med arealdelen handler om hvordan vi skal utvikle kommunens fysisk – arealplanlegging, infrastruktur og utvikling av tettsteder og byer. Arbeidet med arealdelen starter denne våren.

Kommuneplanens samfunnsdel blir endelig behandlet i november i år. En fullsteding kommune plan med både samfunnsdel og arealdel skal være ferdig og vedtatt 2022.