Drammen kommune har tidligere bedt innbyggere, frivilligheten og næringslivet om innspill til den overordna planen for hvordan drammenssamfunnet skal være i 2040. Nå inviterer kommunen alle til å komme med innspill til hvordan vi best kan bruke arealene i kommunen.

Formannskapet vedtok 8. juni en plan for hvordan arbeidet med arealdelen av kommuneplanen skal foregå, også kalt planprogrammet. Kommunen inviterer nå alle til å komme med innspill til endret arealbruk eller hvordan arbeidet med kommuneplanens arealdel er lagt opp.

Kommuneplanens arealdel skal legge føringer for hvordan vi skal bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen. Planen skal blant annet bestemme hvor vi vil bygge nye boliger, hvilke områder som bør utvikles først, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder, hvor tjenestetilbud og næringsvirksomhet skal plasseres og hvordan vi skal komme oss rundt på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte.

Planprogrammet skal gjøre rede for hvordan arbeidet med arealdelen skal foregå, ved å beskrive blant annet formålet med planarbeidet, planprosessen med fremdriftsplan, opplegg for medvirkning og behov for utredninger.

Send dine innspill

Har du innspill til endret arealbruk eller hvordan arbeidet med kommuneplanens arealdel er lagt opp? Det er en egen mal for arealinnspill til kommuneplanens arealdel, som benyttes for innspill om endret arealbruk.

Drammen kommune har tatt i bruk nettjenesten Innbyggerdialog for å sende inn arealinnspill digitalt. Der kan innspiller knyttes direkte til kartet. Her kan du også se hvilke steder i kommunen andre har sendt inn innspill til.

Fristen for å melde innspill er 13. september. Videre skal kommuneplanens arealdel etter planen behandles i formannskapet i juni 2022.

Flere høringer samtidig

I tillegg til varsel om oppstart oag høring av planprogram for arealdelen, er også politikernes forslag til samfunnsdelen av kommuneplanen ute til høring. Det har tidligere vært flere muligheter for innbyggere og andre å delta i arbeidet med samfunnsdelen. Det har blant annet vært mulig å bestille nettmøte med politikere, sende inn forslag og delta i såkalte gjestebud.