Inviterer innbyggerne til å delta

Hvordan skal Drammen kommune og drammenssamfunnet se ut i 2040? Til høsten starter arbeidet med å lage en langsiktig plan for den nye kommunen.

Kommunestyret sa 16. juni ja til et opplegg for hvordan arbeidet med en langsiktig plan skal gjennomføres, også kalt et planprogram. Et planprogram er en beskrivelse av en planprosess.

- Planprogrammet beskriver planprosessen med frister, deltakere og opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger, forteller Truls Hvitstein, prosjektleder for kommuneplanens samfunnsdel i Drammen kommune.

Prosjektleder Truls Hvitstein
BILDE: Truls Hvitstein er prosjektleder for arbeidet med å lage en langtidsplan for samfunnsutviklingen i den nye kommunen.

Arbeidet med innholdet i kommuneplanens samfunnsdel starter i oktober. Og det er lagt opp til stor grad av medvirkning. Det er innbyggere, organisasjoner og politikere som sammen skal sette de langsiktige målene for kommunen.

- Hvorfor er det viktig å få med innbyggerne på dette arbeidet?

- Drammen kommune har høye ambisjoner med innbyggermedvirkning. Det er viktig å få innspill fra alle som på en eller annen måte blir berørt av planen, slik at planen blir best mulig, sier Hvitstein.

I tillegg til innbyggerne skal næringsliv, frivilligheten, de formelle rådene i kommunen og spesielt berørte grupper inviteres til å medvirke. Kommunedelene og nærutvalgene blir også viktige for å lage en plan for drammenssamfunnet.

Planen skal struktureres rundt seks områder for kommunens politikk. 

  1. God oppvekst og godt liv
  2. Klima- og miljøvennlig utvikling
  3. Omstillingsdyktig næringsliv
  4. Attraktive byer og tettsteder
  5. Mangfold og inkludering
  6. Deltakende innbyggere

- Planen skal strekke seg helt frem til 2040. Hvorfor så langt fram i tid?

- Minimumskravet i kommuneloven er 12 år. Og det å sette et langsiktig mål er viktig slik at utviklingen av drammenssamfunnet kan skje utfra langsiktighet og dermed forutsigbarhet.

Arbeidet med innholdet i planen starter for fullt til høsten. En endelig plan skal være klar om ett år. Planen skal vedtas av kommunestyret i juni 2021.

- Når samfunnsdelen er klar starter arbeidet opp med kommuneplanens arealdel, dvs hvordan kommunen skal benytte sine arealer, forteller Hvitstein.