Attraktive byer og tettsteder

Boligpolitikken er et sentralt område for å gjøre kommunen attraktiv. Det er ønskelig med et mangfold av boliger i hele kommunen. Drammen skal oppleves som levende og attraktiv, med et variert tilbud av både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. Aktørene innen kultur, idrett og frivillighet spiller en viktig rolle i alle kommunedelene. Kommunestyret er også opptatt av utvikling av lokalt særpreg, at arealutviklingen bidrar til å bevare og bedre tilgjengelighet til natur og grønne lunger og at kommunen blir en kommune med mindre sosiale forskjeller og et mangfold av opplevelsestilbud.

Ut fra dette har kommunestyret foreslått:

Hovedmål

  • Drammen skal være det foretrukne regionsenteret nasjonalt

Delmål

  • Drammen skal ha gode og trygge bomiljøer
  • Det skal være et levende kultur – og aktivitetstilbud i hele Drammen
  • Alle innbyggere skal oppleve å ha nærhet til naturen
  • Drammen skal være næringslivets førstevalg

Det vi nå ønsker innspill på, er hvordan vi skal nå disse målene. Det vil si at vi ønsker forslag til strategier og tiltak som bidrar til at kommunen når målene på lang sikt.

Alle innspillene vil bli vurdert både av den politiske styringsgruppen og et politisk arbeidsverksted for kommunestyret før et første forslag til samfunnsdel av kommuneplanen utarbeides og behandles i kommunestyremøtet i juni. Deretter blir dette forslaget sendt ut på høring og en ny medvirkningsrunde i regi av nærutvalgene i august og september.

Kommuneplanens samfunnsdel vil bli endelig behandlet og vedtatt i oktober 2021.