Deltakende innbyggere

Et åpent, levende og engasjerende lokaldemokrati er helt sentralt når kommunen som helhet og hvert enkelt lokalsamfunn skal utvikles. I dette arbeidet må kommunen spille på lag med innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Kommunestyret har ambisjoner om at Drammen skal være ledende på lokaldemokrati, der innbyggerne har muligheten til å bli hørt og til å ha reell påvirkningsmulighet. Nærmiljøene skal være trygge og ha rom og arenaer for engasjement og deltakelse blant innbyggerne. Kommunestyret har trukket frem nærutvalgene som et særs viktig virkemiddel. Drammen skal være frivillighetskommunen og alltid et skritt foran – fremoverlent og innovativ.

Ut fra dette har kommunestyret foreslått:

Hovedmål

  • I Drammen skaper vi framtida sammen

Delmål

  • I Drammen skal det være enkelt å påvirke, og innbyggernes innspill tas med i det politiske arbeidet
  • Drammen kommune og frivilligheten samarbeider aktivt om tjenester og fritidstilbud
  • I Drammen skal innbyggerne engasjeres aktivt i arbeidet med tjeneste- og stedsutvikling

Det vi nå ønsker innspill på, er hvordan vi skal nå disse målene. Det vil si at vi ønsker forslag til strategier og tiltak som bidrar til at kommunen når målene på lang sikt.

Alle innspillene vil bli vurdert både av den politiske styringsgruppen og et politisk arbeidsverksted for kommunestyret før et første forslag til samfunnsdel av kommuneplanen utarbeides og behandles i kommunestyremøtet i juni. Deretter blir dette forslaget sendt ut på høring og en ny medvirkningsrunde i regi av nærutvalgene i august og september.

Kommuneplanens samfunnsdel vil bli endelig behandlet og vedtatt i oktober 2021.