God oppvekst og godt liv

Kommunen er en sentral aktør gjennom hele livet for alle innbyggere. Gode tjenester og et variert aktivitetstilbud er viktig for at innbyggerne skal oppleve livet som godt og trygt. Drammen skal bli ledende på inkludering og utjevning av sosiale levekår. Ambisjonene er høye knyttet til oppvekst og sysselsetting.

Befolkningsfremskrivninger viser at kostnadene til yngre brukere vil øke, og det blir færre hender til å pleie eldre og syke med behov for omsorgstjenester. Mer enn noen gang er det derfor viktig med tidlig og samordnet innsats og å mobilisere ressursene både som dem som bruker tjenestene og innbyggerne for øvrig. Kommunestyret har i oppstarten av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel også signalisert ambisjoner om å bli nasjonalt ledende på utvikling av moderne eldreomsorg, der mangfold av løsninger fanger opp flest mulig.

Ut fra dette har kommunestyret foreslått:

Hovedmål

  • Drammen har gode tjenester og aktiviteter for alle gjennom hele livet

Delmål

  • Drammen satser på tidlig innsats og forebygging som ivaretar innbyggerne
  • Drammen har gode tjenester som møter innbyggernes behov
  • Drammen har et variert aktivitetstilbud for alle
  • Drammen har godt tilrettelagte og trygge nærmiljøer

Det vi nå ønsker innspill på, er hvordan vi skal nå disse målene. Det vil si at vi ønsker forslag til strategier og tiltak som bidrar til at kommunen når målene på lang sikt.

Alle innspillene vil bli vurdert både av den politiske styringsgruppen og et politisk arbeidsverksted for kommunestyret før et første forslag til samfunnsdel av kommuneplanen utarbeides og behandles i kommunestyremøtet i juni. Deretter blir dette forslaget sendt ut på høring og en ny medvirkningsrunde i regi av nærutvalgene i august og september.

Kommuneplanens samfunnsdel vil bli endelig behandlet og vedtatt i oktober 2021.