Klima- og miljøvennlig utvikling

Overgangen til et klima- og miljøvennlig samfunn handler både om å redusere utslipp av klimagasser, håndtere et klima i endring og bevare og bruke de naturressursene vi har.

Arbeidsverkstedet for kommunestyret viser at innen dette politikkområdet er ambisjonen at Drammen skal bli Norges grønneste by, der rent vann og ren luft og håndtering av klimaendringer er sentrale momenter. Videre har kommunestyret pekt på at det å velge miljøvennlig skal være lett, at innbyggere flest skal velge sykkel og kollektive løsninger og at de kollektive løsningene skal være smarte og attraktive. De lokale sentraene fortettes, og kommunen skal lede an og sette standard for valg av grønne løsninger.

Ut fra dette har kommunestyret foreslått:

Hovedmål

  • Drammen skal bli Norges grønneste by - et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig.

Delmål

  • Drammen skal redusere klimagassutslippene
  • Drammen skal styrke evnen til å tåle klimaendringer
  • Drammen skal være en foregangskommune på sirkulær økonomi
  • Drammen skal ivareta og legge til rette for naturmangfold, ren luft og rene vassdrag

Det vi nå ønsker innspill på, er hvordan vi skal nå disse målene. Det vil si at vi ønsker forslag til strategier og tiltak som bidrar til at kommunen når målene på lang sikt.

Alle innspillene vil bli vurdert både av den politiske styringsgruppen og et politisk arbeidsverksted for kommunestyret før et første forslag til samfunnsdel av kommuneplanen utarbeides og behandles i kommunestyremøtet i juni. Deretter blir dette forslaget sendt ut på høring og en ny medvirkningsrunde i regi av nærutvalgene i august og september.

Kommuneplanens samfunnsdel vil bli endelig behandlet og vedtatt i oktober 2021.