4. Politiske satsingsområder

Fremtidens utfordringer vil stille store krav til hele samfunnet. Flere vil ha behov for kommunale tjenester, blant annet som følge av endringer i demografien. Samtidig må nye og mer effektive løsninger utvikles når kommunens visjon skal realiseres.

FNs bærekraftmål står sentralt i utviklingen av Drammen kommune. De tre dimensjonene økologisk, sosial og økonomisk bærekraft henger tett sammen og påvirker hverandre. På samme måte henger kommunens satsingsområder sammen og må ses i sammenheng når Drammen skal utvikles til en bedre kommune å bo i eller drive næringsvirksomhet i – og et mer bærekraftig samfunn.

Sammen med kommunens visjon, verdier, mål, muligheter og utfordringer og innbyggernes innspill utgjør FNs bærekraftmål grunnlaget for følgende seks likeverdige politiske satsingsområder:

Satsingsområdene skal ha ekstra oppmerksomhet i planperioden, og hvert område inneholder ett hovedmål med flere delmål som forteller hvordan vi vil ha det, og tilhørende strategier om hvordan vi gjør det.

4.1 God oppvekst og godt liv

Kommunen tilbyr tjenester som er viktige for innbyggerne gjennom hele livet for å sikre god folkehelse. Gode tjenester, et variert aktivitetstilbud og gode bomiljøer er nødvendig for at alle skal oppleve livet som godt og trygt. Ambisjonene er høye knyttet til både oppvekst og sysselsetting, og det er viktig å sikre god inkludering og utjevning av sosiale forskjeller for å motvirke utenforskap. Det er derfor viktig med tidlig og samordnet innsats for å sikre en mest mulig effektiv bruk av kommunens ressurser. Prognosene for befolkningsutviklingen viser at det blir færre hender til å pleie eldre og syke med behov for omsorgstjenester. Det må derfor utvikles en moderne eldreomsorg med et mangfold av løsninger som fanger opp flest mulig.

Grafisk framstilling av bærekraftmålene
ILL.: Dette politiske satsingsområdet møter følgende bærekraftsmål

Hovedmål

Drammen har gode tjenester og aktiviteter for alle gjennom hele livet.

Delmål og strategier

Slik vil vi ha det, og slik gjør vi det.

Strategier

 • A1. Systematisk forebygging av utenforskap og passivitet både blant unge og eldre.
 • A2. Utvikler gode og tilgjengelige lavterskeltilbud for alle.
 • A3. Jobber tverrfaglig med tiltak som utjevner forskjeller blant barn og unge.
 • A4. Skaper trygge barnehage- og skolemiljø som sikrer at barn og unge blir sett og fulgt opp.

Strategier

 • B1. Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig kapasitet i tjenestene.
 • B2. Legger til rette for stor grad av nærhet til tjenestetilbudet.
 • B3. Søker kunnskap og har en aktiv dialog med brukerne om deres behov.
 • B4. Sikrer tilgjengelig og lett forståelig informasjon om tjenestene.

Strategier

 • C1. Legger til rette for nærhet og tilgjengelighet til aktivitetstilbudene ved bruk av nærliggende lokaler og arealer.
 • C2. Utvikler aktivitetstilbud i samarbeid med frivillighet, idrett, kultur og friluftsliv.
 • C3. Sikrer at alle med nedsatt funksjonsevne har et godt og variert aktivitetstilbud.

Strategier

 • D1. Legger til rette for gode og tilgjengelige møteplasser i nærmiljøet i samarbeid med frivillige lag og foreninger.
 • D2. Utvikler og legger til rette for gode og trygge samferdselsløsninger.
 • D3. Utvikler trygge skoleveier.
 • D4. Styrker samarbeidet mellom politiet, lag og foreninger og andre lokale ressurser for å skape trygge nærmiljøer.

4.2 Klima- og miljøvennlig utvikling

Overgangen til et klima- og miljøvennlig samfunn handler både om å redusere utslipp av klimagasser, håndtere et klima i endring, ivareta naturmangfoldet og bevare og bruke naturressursene på en mer bærekraftig måte. Drammen har ambisjoner om å bli Norges grønneste kommune, der rent vann og ren luft og håndtering av klimaendringer er sentrale momenter. Det skal være lett å velge miljøvennlig, innbyggere flest skal velge sykkel og kollektive løsninger, og de kollektive løsningene skal være smarte og attraktive. I tillegg er det et mål å bli foregangskommune på sirkulær økonomi.

Grafisk framstilling av bærekraftmålene
ILL.: Bærekraftsmålene dette politiske satsingsområdet møter

Hovedmål

Drammen skal bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og klimarobust lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig.

Delmål og strategier

Strategier

 • A1. Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport og ikke økt privatbiltransport.
 • A2. Fortetter arealene i sentrumsområdene, langs kollektivårer og ved knutepunkter.
 • A3. Legger til rette for mer bærekraftig bygge- og anleggsvirksomhet.
 • A4. Reduserer utslippene gjennom offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav i reguleringsprosesser.

Strategier

 • B1. Prioriterer arbeid med sikring mot flom, ras/kvikkleire i utsatte områder.
 • B2. Åpner bekkeløp og utnytter de bynære grøntområdene gjennom økt beplantning.
 • B3. Bevarer myr og andre områder som tåler å ta imot vann og fukt.
 • B4. Sikre rent vann, nok vann og tilstrekkelig kapasitet til håndtering av overvann og rensing av avløpsvann.

Strategier

 • C1. Legger til rette for økt kildesortering og resirkulering.
 • C2. Legger til rette for økt ombruk og redusert forbruk.
 • C3. Legger til rette for økt bruk av fornybar energi, bærekraftig matproduksjon og redusert matsvinn.
 • C4. Bruker kommunens rolle overfor andre aktører og koordinerer, iverksetter og stiller krav til næringsliv og innbyggere.

Strategier

 • D1. Reduserer støy-, vann- og luftforurensing.
 • D2. Fortetter fremfor å bygge ned grønne områder og matjord.
 • D3. Reduserer avfallsmengder og sikrer trygg håndtering av forurensede masser.
 • D4. Oppretter og videreutvikler grønne korridorer mellom elva og marka.

4.3 Omstillingsdyktig næringsliv

Et nytenkende, mangfoldig og innovativt næringsliv er viktig for å sikre fremtidens sysselsetting og legge grunnlaget for vekst i folketallet, større skatteinntekter og god velferd. Drammen har et geografisk fortrinn som knutepunkt vest for Oslo, og kommunen har alle forutsetninger for å være en nytenkende og imøtekommende vertskommune for næringslivet med en mangfoldig og miljøvennlig næringsprofil. Et godt samspill mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene er avgjørende for å tiltrekke seg studenter og viktig kompetanse.

Grafisk framstilling av bærekraftsmålene
ILL.: Bærekraftsmålene dette politiske satsingsområdet møter

Hovedmål

Drammen er et næringssentrum

Delmål og strategier

Strategier

 • A1. Arealstrategien legger til rette for variert næringsvirksomhet.
 • A2. Utnytter og markedsfører Drammens fortrinn og sentrale plassering på Østlandet, som knutepunkt for vei, sjø og bane.
 • A3. Stimulerer utdanningsinstitusjonene til å utvikle utdanningstilbudene og entreprenørskap, for å sikre bredden i kvalifisert arbeidskraft.
 • A4. Legger til rette for etablering av næringsklynger gjennom samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, sykehuset og næringslivet.

Strategier

 • B1. Sikrer kompetanse, kontinuitet og god framdrift.
 • B2. Arbeider for god samhandling mellom næringsliv, politikk og administrasjon.
 • B3. Møter næringslivet med velvilje, serviceinnstilling og effektiv saksbehandling.
 • B4. Er imøtekommende overfor nye næringer og nye næringsklynger.

Strategier

 • C1. Etablerer attraktive fysiske og digitale møteplasser mellom kommune, næringsliv og politikere.
 • C2. Bygger kultur for nytenkning, digitalisering og tilpasningsdyktighet.
 • C3. Søker å foreta innkjøp i størst mulig grad lokalt.

Strategier

 • D1. Stimulerer til et grønt, bærekraftig og innovativt næringsliv.
 • D2. Etterspør tjenester med krav til lave klimaavtrykk.
 • D3. Er imøtekommende og oppmuntrer bedrifter til å velge bærekraftige løsninger.
 • D4. Stimulerer kompetanseutvikling, innovasjon og grønt skifte gjennom egne virksomheter og bedrifter, rådgivning og dialog med næringslivet.

4.4 Attraktive byer og tettsteder

Drammen kommune skal være attraktiv for både nåværende og fremtidige innbyggere og næringsdrivende. Kommunen er mangfoldig, og lokalt særpreg står sentralt i utviklingen av kommunens byer og tettsteder. Det er ønskelig med et mangfold av boliger i hele kommunen, og arealplanleggingen må bidra til å bevare og bedre tilgjengeligheten til naturen og de grønne lungene. En levende og attraktiv kommune kjennetegnes av et variert tilbud av både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter som bidrar til å styrke folkehelsen. Aktørene innen kultur, idrett og frivillighet spiller en viktig rolle i alle kommunedelene.

Grafisk framstilling av bærekraftsmålene
ILL.: Bærekraftsmålene dette politiske satsingsområdet møter

Hovedmål

Drammen skal være det foretrukne regionsenteret nasjonalt

Delmål og strategier

Strategier

 • A1. Bruker Drammens fortrinn og unike plassering sentralt på Østlandet.
 • A2. Utvikler og styrker Drammen bys rolle og betydning lokalt og regionalt.
 • A3. Spiller på mangfoldet i kommunen og kommunedelenes særpreg og ulikheter.
 • A4. Skaper forutsigbare rammebetingelser for næringslivet gjennom en aktiv tilrettelegging

Strategier

 • B1. Bevarer og legger til rette for bruk av lokale og naturgitte rekreasjonsmuligheter.
 • B2. Styrker samarbeidet med frivilligheten i utviklingen av rekreasjonstilbudene.
 • B3. Jobber for god og enkel tilgjengelighet til elv, fjord og skog.
 • B4. Skaper og utvikler attraktive uteområder i form av grøntkorridorer.

Strategier

 • C1. Legger til rette for et mangfold av boligtyper i alle kommunedelene.
 • C2. Styrker lokal trygghet gjennom aktivt samarbeid mellom kommunen, politiet, innbyggerne, lag og foreninger.
 • C3. Skaper trygge trafikale forhold i boområdene.

Strategier

 • D1. Styrker samarbeidet med frivilligheten og profesjonelle aktører om utviklingen av et bredt kultur- og aktivitetstilbud i hele kommunen.
 • D2. Videreutvikler posisjonen som kultursenter i regionen.
 • D3. Utvikler idretts- og kulturarenaer samt rekreasjonsområder i samarbeid med idrettsrådet, kulturrådet og friluftsforum.

4.5 Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering henger nært sammen med folkehelse, attraktive steder, næringsliv, oppvekst og utdanning. I Drammen kommune er det viktig å forebygge utenforskap og legge til rette for at alle kan ta del i fellesskapet. For å utjevne levekårsforskjeller og fremme inkluderingen er det viktig å avskaffe barnefattigdommen og integrere alle i lokalsamfunnet. Livslang læring er viktig for å sikre en høy sysselsetting. Kommunen skal fremme inkludering, toleranse og respekt og være et samfunn hvor alle blir sett på som en ressurs og får bruke mulighetene sine. Det skal etableres lett tilgjengelige arenaer for deltakelse i samfunnsutviklingen.

Grafisk framstilling av bærekraftsmålene
ILL.: Bærekraftsmålene dette politiske satsingsområdet møter

Hovedmål

Drammen er et mangfoldig mulighetssamfunn, hvor alle innbyggere deltar i felleskapet og opplever mestring.

Delmål og strategier

Strategier

 • A1. Jobber aktivt med holdningsskapende arbeid som fremmer inkludering, toleranse og respekt.
 • A2. Legger til rette for et bredt, likeverdig og inkluderende tilbud til alle aldersgrupper i alle kommunedeler.
 • A3. Kommunens arealer gjøres tilgjengelige for åpne arrangementer.

Strategier

 • B1. Jobber for at alle skal ha mulighet til lønnet arbeid.
 • B2. Oppmuntrer og legger til rette for at alle skal ta utdanning og utnytte sine ressurser.
 • B3. Bistår foreldre med økonomisk planlegging

Strategier

 • C1. Legger til rette for at alle får like muligheter i arbeidslivet.
 • C2. Kunnskap om entreprenørskap gjøres tilgjengelig for personer med ulik kulturell og språklig bakgrunn.
 • C3. Legger til rette for livslang læring

Strategier

 • D1. Legger til rette for at alle får bidratt med sin kompetanse og evne.
 • D2. Er en god rollemodell for inkludering og integrering.

4.6 Deltakende innbyggere

Et åpent, levende og engasjerende lokaldemokrati er helt sentralt når kommunen som helhet og hvert enkelt lokalsamfunn skal utvikles videre. I dette arbeidet må kommunen spille på lag med innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Et levende lokaldemokrati kjennetegnes ved at innbyggerne har gode muligheter til å bli hørt og har reell påvirkningsmulighet. Nærmiljøene skal være trygge og ha rom og arenaer for engasjement og deltakelse blant innbyggerne. Nærutvalgene er et viktig virkemiddel for å lykkes med innbyggerdialogen og sikre god medvirkning.

Grafisk framstilling av bærekraftsmålene
ILL.: Bærekraftsmålene dette politiske satsingsområdet møter

Hovedmål

I Drammen skaper vi framtida sammen

Delmål og strategier

Strategier

 • A1. Tilstreber å være nær, åpen og tilgjengelig for innbyggerne.
 • A2. Informasjon om hvordan man kan påvirke utviklingen i kommunen er lett tilgjengelig.
 • A3. Legger til rette for at alle kan medvirke.
 • A4. Styrker den lokaldemokratiske kompetansen.

Strategier

 • B1. Spiller på lag med frivilligheten og er en god og forutsigbar støttespiller.
 • B2. Sørger for lett tilgjengelige tilskuddsordninger.
 • B3. Legger til rette og fungerer som døråpner der det tas initiativ fra frivilligheten.

Strategier

 • C1. Stimulerer til engasjement og involvere innbyggerne i utviklingen av tjenestene.
 • C2. Legger til rette for møteplasser og dialog mellom innbyggere og politikere.
 • C3. Oppmuntrer innbyggerne til engasjement og deltakelse i stedsutviklingen