2. Rolle, organisering og medvirkning

2.1 Kommuneplanens rolle

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede og langsiktige styringsdokument og danner grunnlaget for Drammen kommunes vedtatte styrings- og utviklingsmodell. Kommuneplanen består en samfunnsdel og en arealdel. Dette dokumentet er planens samfunnsdel, som inneholder kommunens visjon og de prioriterte politikkområdene med tilhørende mål og strategivalg.

Dokumentet inneholder også overordnede arealpolitiske føringer for den andre delen av kommuneplanen; arealdelen. Gjennom samfunnsdelen gir kommunestyret viktige styringssignaler til kommunens øvrige planverk. Kommuneplanen gjelder fram til 2040, men kommunestyret skal ta stilling til planen i hver valgperiode. Derfor revideres den normalt hvert fjerde år gjennom utvikling av en ny planstrategi.

Grafiske framstilling av forholdet mellom de ulike typene planer i kommunen.
FIGUR 1: Planstruktur

2.2 Organisering

Ettersom kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste politiske styringsverktøyet, har kommunestyret hatt en ledende rolle i utviklingen av planen. Formannskapet supplert med de gruppelederne som ikke har plass der, har vært styringsgruppe for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, ledet av ordfører, har ivaretatt prosjektledelsen og fungert som redaksjonskomité. Kommunestyrets medlemmer har deltatt på tre arbeidsverksteder knyttet til idéutvikling, vurderinger og prioritering.

Oversikt over hvordan arbeidet med ny kommuneplan er organisert.
FIGUR 2: Organisering av arbeidet

Rådmannen har bidratt med koordinatorstøtte og faglige innspill etter bestilling. I tillegg har det vært ledermedvirkning i arbeidsverksteder i hovedutvalgene og formannskapet.

Alt dette representerer nye og spennende roller og arbeidsformer mellom politikk og administrasjon i den nye kommunen.

2.3 Medvirkning

I denne planfasen har det også vært en omfattende innbyggermedvirkning, til tross for pandemi med mange fysiske begrensninger. Denne medvirkningen har bestått av:

  • Digitale innspill på kommunens nettside - Drammen 2040
  • Nettmøte med politikere
  • Gjestebud
  • Podkast – av og for ungdom
  • Dialogmøter

Drammen kommune har mottatt nærmere 900 innspill. Flere av disse er felles tilbakemeldinger fra større grupper og foreninger. Alle innspillene er blitt systematisert og lagt til grunn for de strategiforslagene som den politiske arbeidsgruppen har utformet og presentert for styringsgruppen og kommunestyret.

Det nære samspillet med innbyggerne og frivillige lag og foreninger har vært veldig nyttig og positivt, og dette er en arbeidsform som vil bli vektlagt også i høringsrunden og ikke minst i arbeidet med å få gjennomført intensjonene i kommuneplanen.