6. Videre arbeid og prosesser i 2021

Etter kommunestyrets vedtak av foreløpig planutkast 15. juni, vil det gå fire parallelle prosesser:

  • a. Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel skal ut på høring etter en fastlagt plan. Høringsfristen er satt til 3. september 2021.
  • b. Arbeidet med kommuneplanens arealdel igangsettes med basis i kommunestyrets vedtak 15. juni og vedtatt planprogram for arealdelen.
  • c. Det startes et arbeid med å utvikle indikatorer i tilknytning til de vedtatte delmålene i samfunnsdelen. Disse indikatorene skal bidra til å finne ut av om utviklingen går i den retningen som er planens intensjon. Indikatorene skal også benyttes når de konkrete handlingsplanene for økonomiplanperioden skal utvikles.
  • d. Arbeidet med temaplaner for ulike områder igangsettes/videreføres med forankring til samfunnsdelen.
Grafisk framstilling av prosessen videre med kommuneplanen
FIGUR 5: Figur 5: Videre prosesser 2021

Ettersom kommuneplanens samfunnsdel skal være styrende for både kommunens egen tjenesteutvikling og samfunnsutviklingen i hele Drammen, er det viktig å ha et godt opplegg for oppfølging av planens intensjoner. Dette skal gjøres gjennom kommunens vedtatte styrings- og utviklingsmodell. Denne skal sørge for fokus på prioriterte områder og tiltak i kommuneplanens handlingsprogram og økonomiplan, bredt samarbeid om gjennomføring av oppgaver, gode rutiner for å finne ut av graden av målrealisering og et systematisk evaluerings- og utviklingsarbeid.