Mangfold og inkludering fra planprogrammet

Forebygge utenforskap

Arbeidet med å hindre utenforskap og skape fellesskap starter allerede i barnehagen og grunnskolen. Kommunesektoren har også et ansvar for å tilby læreplasser. Noe av det aller viktigste kommunesektoren kan bidra med for å forebygge utenforskap, er å få flere til å fullføre videregående opplæring.

I hvilken grad innbyggerne deltar i arbeidslivet, og i hvilken grad de benytter seg av ulike offentlige velferdsytelser og støttetiltak, gir en viktig indikasjon på graden av «innenforskap» eller utenforskap i lokalsamfunnet.

Det er relativt stor variasjon blant kommunene når det gjelder andelen av befolkningen i arbeidsfør alder som står, helt eller delvis, utenfor arbeidslivet. Dette kan ofte ha sammenheng med øvrige demografiske og befolkningsmessige faktorer som spiller inn i det enkelte lokalsamfunn. Dette bør imidlertid sees i forhold til andelen som samtidig deltar i ulike aktiviteter, sysselsettingstiltak eller ordinær utdanning, samtidig som de står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Kommunal politikk for utvikling av:

 • tjenestetilbud, oppvekstmiljø og læringsløp
 • kommunale bygg og anlegg, som møteplasser
 • aktivitetstilbud og aktivitetsarenaer
 • sivilsamfunn (frivillighetspolitikk)
 • samarbeid med næringsliv og andre påvirker i hvilken grad kommunen klarer å legge til rette for inkludering og «innenforskap» i ulike faser av livet, gjennom barnehage, skolegang, utdanning og arbeidsliv – og gjennom fritidsaktiviteter i sivilsamfunnet og i nærmiljøet.

Sammenliknet med landsgjennomsnittet har Drammen kommune;

 • høyere andel ikke-vestlige innvandrere
 • høyere andel av minoritetsbarn går i barnehage
 • høy andel unge uføre
 • høyt frafall i videregående skole
 • høy andel lavinntektshusholdninger og høy andel barn i lavinntektshusholdninger
 • noe lav sysselsetting, mange helt arbeidsledige
 • høy andel leide boliger, og områder med stor flyttedynamikk

Kommunens arbeid for å fremme inkludering og motvirke utenforskap er tosidig, vektingen kan være ulikt innrettet:

 • rettet mot utvalgte, antatt sårbare grupper – i form av hjelpetiltak med særlig fokus på tidlig innsats gjennom kommunalt tjenestetilbud
 • eller mer generelt rettet mot å skape et inkluderende samfunn, gjennom universelle tiltak, gode basistjenester, aktivitetsarenaer og aktivitetstilbud – og ikke minst gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil innenfor politikkområdet «Mangfold og inkludering» være rettet mot å fastsette mål og strategier for hvordan Drammen kommune skal innrette seg. Aktuelle problemstillinger:

 • Hvilke særskilte forsterkingstiltak bør prioriteres, for hvilke grupper og i hvilke geografiske områder? Hvordan kan tjenesteutviklingen i basistjenestene (fra barnehage og skole til eldreomsorg) bidra til mer ressursmobilisering, mer aktivitet, aktivitetsglede og aktivitetsarenaer i samarbeid med frivillige, generelt og i de ulike kommunedelene?
 • Hvilke kommunalt finansierte støtteordninger bør innføre, beholde eller sløyfe, ut over de nasjonale?

Mangfold og inkludering

Satsingsområder-06.png