Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering henger nært sammen med folkehelse, attraktive steder, næringsliv, oppvekst og utdanning. Arbeidet med å hindre utenforskap og å skape felleskap er viktig.

Kommunestyret har i oppstarten av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel spesielt trukket fram at Drammen skal være ledende på lav arbeidsledighet og integrering, at barnefattigdom skal avskaffes og at kommunen skal være antirasistisk. Drammen skal være et mangfoldig mulighetssamfunn der det må bli flere arenaer for deltakelse.

Ut fra dette har kommunestyret foreslått:

Hovedmål

  • Drammen er et mangfoldig mulighetssamfunn, hvor alle innbyggere deltar i felleskapet og opplever mestring.

Delmål

  • Drammen skal ha flere arenaer for deltakelse
  • I Drammen skal færre barn vokse opp i lavinntektsfamilier
  • Drammen er ledende på høy sysselsetting
  • I Drammen blir mangfold brukt aktivt som en ressurs

Det vi nå ønsker innspill på, er hvordan vi skal nå disse målene. Det vil si at vi ønsker forslag til strategier og tiltak som bidrar til at kommunen når målene på lang sikt.

Alle innspillene vil bli vurdert både av den politiske styringsgruppen og et politisk arbeidsverksted for kommunestyret før et første forslag til samfunnsdel av kommuneplanen utarbeides og behandles i kommunestyremøtet i juni. Deretter blir dette forslaget sendt ut på høring og en ny medvirkningsrunde i regi av nærutvalgene i august og september.

Kommuneplanens samfunnsdel vil bli endelig behandlet og vedtatt i oktober 2021.