Omstillingsdyktig næringsliv

Alle lokalsamfunn som skal utvikles, er avhengig av at det etableres levedyktige arbeidsplasser. For å sikre økt sysselsetting, vekst i folketallet, større skatteinntekter og dermed god velferd er det viktig at Drammen kommune er en god vertskommune for et nytenkende og innovativt næringsliv.

Kommunestyret har pekt på viktigheten av samspillet mellom næringslivet og utdanning. Drammen skal være gode på å tiltrekke seg studenter og kompetanse, og kommunen skal være god på livslang læring og omstilling. Næringsprofilen skal være mangfoldig og miljøvennlig. Ambisjonene er videre at Drammen er ledende på helse- og teknologiområdet. By- og stedsutviklingen skal tilrettelegge for næringsliv, og Drammen skal utnytte sitt geografiske fortrinn med kort vei til det meste på det sentrale østlandsområdet.

Ut fra dette har kommunestyret foreslått:

Hovedmål

  • Drammen er et næringssentrum

Delmål

  • Drammen skaper rom for et mangfoldig næringsliv for innbyggere med ulik kompetanse og utdanningsnivå
  • Drammen spiller aktivt på lag med andre og blir opplevd som en «ja – kommune»
  • Drammen kommune er nytenkende, imøtekommende og tilpasningsdyktig i møte med næringslivet
  • Drammen skal ha et grønt, bærekraftig og innovativt næringsliv

Det vi nå ønsker innspill på, er hvordan vi skal nå disse målene. Det vil si at vi ønsker forslag til strategier og tiltak som bidrar til at kommunen når målene på lang sikt.

Alle innspillene vil bli vurdert både av den politiske styringsgruppen og et politisk arbeidsverksted for kommunestyret før et første forslag til samfunnsdel av kommuneplanen utarbeides og behandles i kommunestyremøtet i juni. Deretter blir dette forslaget sendt ut på høring og en ny medvirkningsrunde i regi av nærutvalgene i august og september.

Kommuneplanens samfunnsdel vil bli endelig behandlet og vedtatt i oktober 2021.