Slik kan du medvirke

Drammen kommune er i gang med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel. Innbyggere blir invitert til å delta i en rekke aktiviteter for å medvirke til den nye kommuneplanen.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og vil inneholde langsiktige mål og strategier for hvilken vei vi som ny kommune skal gå sammen frem mot 2040.

Involvering i to faser

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er det to faser med involvering:

Uke 4-8 2021

  • Fase 1: Forberedelser til kommuneplanen (planfasen)

Uke 24-35 2021

  • Fase 2: Kommuneplan på høring

Vi er nå i fase én, der hensikten med medvirkningen er å innhente synspunkter på et første politisk forslag til visjon, hovedmål, delmål og arealstrategi. I tillegg skal det hentes innspill til strategier til hvordan målene kan realiseres. Deretter skal et endelig førsteutkast blir utarbeidet og behandlet i kommunestyret i juni.

Medvirkningsaktiviteter

Drammen kommune er opptatt av at det skal være enkelt å medvirke og interessant å delta. Medvirkningsaktiviteter som gjennomføres er:

  • Digitale innspill gjennom kommunens nettside - Drammen 2040
  • Nettmøte med politikere
  • Gjestebud
  • Podkast – av og for ungdom
  • Dialogmøte

Digitale innspill gjennom kommunens nettside - Drammen 2040

Alle som kan bidra med kunnskap og synspunkter på de konkrete temaene inviteres til å komme med innspill gjennom denne plattformen. Løsningen er tilgjengelig i hele medvirkningsperioden.

Nettmøte med politikere 11. februar

Det ble arrangert innbyggersamtale mellom politikere og innbyggere 11. februar 2021. Der kunne innbyggere gi sine innspill eller stille spørsmål direkte til en politiker.

Gjestebud

Gjestebud er en metode som gjennomføres uten deltakelse fra kommunen. Metoden egner seg godt til å nå målgrupper man ikke ellers når gjennom tradisjonelle folkemøter.

Medlemmer i kommunens 10 nærutvalg vil forespørres om å være gjestebudverter, i tillegg til enkelte andre. Vertene inviterer gjester til å diskutere et «oppdrag» gitt av kommunen og oversende innspill i etterkant.

På grunn av Covid-19 vil gjestebudvertene frarådes å invitere gjester hjem til seg, men oppfordres til å ta kontakt på andre måter.

Podcast – av og for ungdom

Ungdom fra ungdomsrådet, Drammen videregående skole, Åssiden videregående skole og Marienlyst ungdomsskole har inngått et samarbeid om produksjon av en «kommuneplan-podcast» av og for ungdom.

Det vil produseres 7 sendinger i løpet av medvirkningsperioden. Sendingene vil gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Sendingene vil også brukes aktivt inn i undervisningen på Marienlyst ungdomsskole, der ulike klasser jobber med ulike tema og sender innspill til kommunen.

Dialogmøte 4. februar 2021

Enkelte næringslivsaktører, foreninger og paraplyorganisasjoner inviteres til dialogmøte. Inviterte foreninger kan komme med innspill og stille spørsmål direkte til politikere i møte.