Visjon - et godt sted å leve

Visjonen «Et godt sted å leve» omfatter alle livets faser, sett fra innbyggernes ståsted.

Et godt sted å leve er et sted hvor innbyggerne er inkludert og finner sin plass i storsamfunnet og har gode opplæringstilbud, boliger tilpasset livets ulike faser, attraktive arbeidsplasser, et variert handels- og servicetilbud, stor bredde i både organiserte og uorganiserte aktivitets- og fritidstilbud, godt utbygd infrastruktur og et trygt omsorgstilbud.

Drammen kommune har alle forutsetninger for å være et godt sted å leve.

Målet med visjonen er at den er enkel å huske og at det blir naturlig for innbyggerne i alle aldre å snakke om hjemkommunen ved å bruke dens visjon. En kommune med gode tilbud til innbyggerne innenfor alle livets faser vil oppleves som et godt sted å leve.

Innbyggernes opplevelse av Drammen kommune som et godt sted å leve vil bygge kommunens omdømme og bidra til at visjonen nås.

Verdiene som skal bygge oppunder visjonen, er godt forankret i grunnlaget for etableringen av Drammen kommune og den politiske plattformen som de tre tidligere by- og kommunestyrene vedtok.

Nær

Drammen kommune er en kommune som er nær innbyggerne. Kommunens tjenester og steder utvikles i nært samarbeid med innbyggerne, og gjennom gode lokaldemokratiske løsninger sikres en nær og god dialog med innbyggerne i alle ti kommunedelene.

Inkluderende

Drammen kommune er en kommune som sørger for at alle får muligheten til å utvikle sine evner og benytte sine muligheter. I tett samarbeid med frivillige lag og foreninger bygger kommunen fellesskap, og sammen tar vi vare på hverandre.

Nytenkende

Drammen kommune er en kommune som til enhver tid søker nye løsninger for å forbedre tjenestene til innbyggerne og de næringsdrivende. Morgendagens utfordringer møtes med utviklingsvilje og -kraft, og Drammen er et regionsenter av nasjonal betydning.