Mål for klimastrategien

Drammen kommune har vedtatt mål om å halvere de direkte klimagassutslippene innen 2030, samt være et lavutslippssamfunn og en foregangskommune på sirkulær økonomi i 2040. Klimastrategiens målsettinger følger opp disse føringene, og lyder som følger:

Hovedmål

 • Drammen kommune skal gå foran med et godt eksempel, feie for egen dør og redusere sitt klimafotavtrykk mot 2030.

Delmål – dette skal vi gjøre ved å

 1. Redusere direkte klimagassutslipp fra virksomheten med 55 % innen 2030 ift. 2021-nivå.
 2. Være en foregangskommune på sirkulær økonomi.

Delmål 1 følger direkte opp kommunens vedtatte klimamål om 55 % reduksjon i direkte utslipp. 2021 velges her som referanseår, fordi direkte utslipp fra kommunens virksomhet er kraftig redusert i forhold til 2009-nivå grunnet forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 2020.

Direkte utslipp fra kommunens virksomhet utgjorde imidlertid kun 2-5 % av kommunens totale klimafotavtrykk i 2019. Hovedmålet fokuserer derfor på kommunens totale klimafotavtrykk (inkl. direkte og indirekte utslipp). Delmål 2 følger opp ambisjoner gitt i kommuneplanens samfunnsdel knyttet til sirkulær økonomi.

Formålet er at klimastrategien skal

 • Være kommunens egen arbeidsplan, og legge grunnlaget for hvordan klimaarbeidet skal
  systematiseres og følges opp internt i kommunen.
 • Tydeliggjøre strategier og virkemidler for hvordan kommunen bedre kan utnytte sitt
  handlingsrom i klimaarbeidet.
 • Klargjøre organisasjonen for de mål og føringer som kommer i klimastrategi 2.0 for
  Drammenssamfunnet, samt legge grunnlaget for utforming av tiltak til klimabudsjettet.