Oppbygging og innsatsområder

Klimastrategien er delt inn i fire innsatsområder:

  • Areal- og transportplanlegging
  • Bygg, infrastruktur og energibruk
  • Forbruk og tjenester
  • Klimaledelse

Innsatsområdene er valgt ut med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget, samtidig som de bygger på strategier tilknyttet de utvalgte delmålene i kommuneplanens samfunnsdel. Strategiene fra samfunnsdelen legger videre føringer for hvilke strategier og virkemidler som er valgt innenfor hvert innsatsområde.

Figuren under illustrerer oppbyggingen av klimastrategien, med mål, innsatsområder, strategier og virkemidler. Virkemidlene peker ut retning for hvilke tiltak som bør konkretiseres. Etter hvert som tiltak spilles inn, vil de samles i en tiltaksbank som virksomhet klima administrerer. Tiltaksbanken vil fungere som en verktøykasse i arbeidet med klimabudsjett. Aktuelle tiltak vil inngå i klimabudsjettet for det året de skal gjennomføres. Klimabudsjettet vil slik være klimastrategiens handlingsplan og kommunens styringsverktøy i klimaarbeidet. Rapportering på tiltakene vil skje gjennom ordinær budsjettrapportering.

Oppbygging av klimastrategien
FIGUR: Illustrasjon av oppbyggingen av klimastrategien, med mål, innsatsområder, strategier og virkemidler.

De utvalgte strategiene og virkemidlene er foreslått på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget, kommunens handlingsrom i klimaarbeidet, samt nasjonale og kommunale føringer. I tillegg har vi hentet inspirasjon fra tiltak i Klimakur 2021-2030 og fra Miljødirektoratets oversikt over relevante klimatiltak for kommuner. Det er også hentet inspirasjon til virkemidler fra andre kommuners klimastrategier og klimaplaner.