Bygg, infrastruktur og energibruk

Utslipp knyttet til bygg, infrastruktur og energi utgjør over halvparten av kommunens klimafotavtrykk. Utslippene stammer i stor grad fra bruk av fossilt drivstoff i bygg- og anleggsprosessen, samt fra bruk av materialer og fra energibruk i drift.

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

I tillegg til å medføre klimagassutslipp, påvirkes lokalmiljøet rundt bygg- og anleggsplasser av støy og dårligere luftkvalitet. Bransjen er i ferd med å komme opp med nye og mer klimavennlige alternativer til fossilt drivstoff. Kommuner er store byggherrer og kan påvirke marked- og leverandørsiden ved å etterspørre utslippsfrie løsninger, og evt. løsninger basert på biogass.

Effektiv massetransport og massehåndtering

Et viktig virkemiddel for å redusere bruken av fossilt drivstoff i anleggsprosjekter er å effektivisere massetransport og massehåndtering. Med bakgrunn i ressurspyramiden er det tiltak som går ut på å redusere og gjenbruke som gir størst utslippsreduksjon. Viktige virkemidler for å effektivisere massetransport er å få på plass mellomlagre som er nære anleggsplassene, hvor massen kan lagres og sorteres / foredles for så å kunne gjenbrukes. I tillegg finnes det potensiale for å tillate økt gjenbruk av masser innenfor dagens regelverk og gjøre tiltak for å redusere uttak av masser.

Ressurspyramiden
FIGUR: Ressurspyramiden. Kilde: Rogaland Fylkeskommune

Rehabilitere fremfor å rive

I Norge rives årlig over 22 000 bygg, ifølge beregninger gjort i Grønn Byggallianses veileder «Tenk deg om før du river». Dette gir unødvendig store klimagassutslipp og høyt ressursforbruk. Det er derfor en god klimaløsning å transformere eller rehabilitere eksisterende bygg fremfor å rive. Produksjon av nye grunnkonstruksjoner og fundamenter gir også store utslipp av klimagasser, og vi kan spare klimaet mye ved å bevare og rehabilitere konstruksjonene vi har. Ombruk av bygg er en enklere og mer effektiv måte å gjenbruke materialressurser på. Dette bør sees i sammenheng med bevaring av kulturhistorisk verdifull bebyggelse, da det er stort potensiale for å finne synergieffekter mellom sirkulære klimaløsninger og kulturminnevern. I de tilfeller der det ikke finnes andre alternativer enn å rive, bør vi benytte kortreiste, gjenbrukte og gjenbrukbare materialer for å holde utslippene knyttet til produksjon, transport og avfallshåndtering nede.

Klimavennlig materialbruk og energieffektivisering

Selv om byggsektoren i Norge har relativt små direkte utslipp av klimagasser, har næringen stor påvirkning på utslipp i andre sektorer, blant annet gjennom innkjøp. Klimagassutslipp knyttet til produksjon og transport av materialer utgjør en vesentlig del av klimagassutslipp som følger av aktivitet i byggsektoren. Det er derfor nødvendig å legge vekt på byggenes klimabelastning over livsløpet og inkludere krav knyttet til klimagassutslipp fra materialer, i tillegg til energieffektivisering og energiforsyning.

Infrastruktur for klimavennlige mobilitetsformer

Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for at innbyggerne i større grad skal velge å sykle eller gå. For å oppnå dette må det føles trygt og hyggelig, og det må etableres effektive gang- og sykkelforbindelser over hele kommunen. Prioriterte snarveier må opprettholdes for at gange skal være en effektiv lokal transportform. Vedlikehold av infrastruktur for gange og sykkel må prioriteres, spesielt om vinteren. Kommunen bør også se på hvordan man kan tilrettelegge for mer utslippsfri transport i Drammenssamfunnet. For kommunens egen virksomhet må det etableres mer ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy, slik at kommunens kjøretøypark kan elektrifiseres.

Strategier og virkemidler

Hvordan vi gjør det:

 • Unngå bruk av fossilt drivstoff i bygge-/anleggsprosjekter, og iverksette tiltak for å minimere bruken i de tilfeller bruk er absolutt nødvendig.
 • Alltid vurdere bruk av utslippsfrie maskiner/kjøretøy og/eller løsninger basert på biogass på bygge- og anleggsplasser i kommunens regi.
 • Etterstrebe utslippsfri transport til og fra bygge- eller anleggsplassen, og eventuelt benytte løsninger basert på biogass der utslippsfrie løsninger ikke er tilgjengelig.

Hvordan vi gjør det:

 • Rutinemessig vurdere ombruk av bygg før riving, og unngå riving av eksisterende bygg så langt det lar seg gjøre.
 • Rutinemessig utføre ombrukskartlegging før bygninger rives, slik at ressursbruk optimaliseres og materialer og bygningskomponenter kan gjenbrukes.
 • Etterstrebe å benytte brukte og/eller ombrukbare materialer i bygge- og anleggsprosjekter.
 • Redusere vedlikeholdsetterslep for bygg og anlegg.
 • Sikre god ressurshåndtering og unngå unødvendig avfall på bygge- eller anleggsplassen.
 • Effektivisere massetransport og sikre mulighet for mellomlagring og gjenbruk av masser nær bygge- eller anleggsplass.
 • Tilstrebe miljøsertifisering av alle nybygg i kommunal regi. Utredes i forbindelse med konseptvalgutredningen, ref. reglement for investeringsprosjekter
 • Optimalisere arealutnyttelse og planlegge for fleksibilitet og sambruk i kommunale bygg.
 • Teste ut klimagassberegninger i utvalgte pilotprosjekter.
 • Benytte materialer med lang levetid, og lave utslipp gjennom hele livsløpet.
 • Utrede et alternativ i massivtre ved alle kommunale byggeprosjekter. Resultatet innarbeides i konseptvalgutredningen, ref. reglement for investeringsprosjekter.
 • Utnytte handlingsrommet kommunen har til å sette klima- og miljøkrav i kontrakter med leverandører, og sikre at klimahensyn er helhetlig vurdert og vektet i et livsløpsperspektiv.
 • Sikre etablering av sykkelgarasjer eller gode sykkelparkeringsanlegg ved alle kommunale byggeprosjekter, i henhold til Drammen kommunes parkeringsveileder.

Hvordan vi gjør det:

 • Prioritere bygging av infrastruktur for gange, sykkel og kollektiv.
 • Sørge for etablering av tilstrekkelig ladeinfrastruktur for kommunens tjenestekjøretøy.
 • Tilrettelegge for utslippsfri vare- og nyttetransport, og utrede mulighet for å etablere samlastingssentral for å redusere unødvendig biltrafikk i kommunen.
 • Sikre god fremkomst for gående og syklene i vinterhalvåret, ved å prioritere vintervedlikehold av gang- og sykkelveier.

Hvordan vi gjør det:

 • Gjennomføre innovative og lønnsomme energitiltak i kommunale bygg og anlegg.
 • Produsere elektrisitet, varme eller kjøling lokalt fra fornybare kilder.
 • Være pådriver for redusert energibruk og energieffektive løsninger gjennom samarbeid, samspillsløsninger og stimuleringsordninger.
 • Følge opp vedtak om å etablere alle nye kommunale bygg som plusshusstandard, og etterstrebe plusshusstandard ved rehabilitering av kommunale bygg.
 • Utarbeide handlingsplan for å øke bruken av solenergi i Drammen kommune.
 • Redusere fremmedvann på avløpsnettet og tette lekkasjer i vannledningsnettet for å unngå overbelastning og redusere energibruk.

Hvordan vi gjør det:

 • Samarbeide med utbyggere og næringsliv for å fremme og utvikle forbildeprosjekter.
 • Aktivt benytte kunnskap og erfaring fra FutureBuilt i planlegging av nye prosjekter.
 • Vurdere aktuelle forbildeprosjekter til FutureBuilt for perioden 2022-2030.
 • Delta aktivt i næringsklyngen Nowaste, Nettverk for innovative klimakommuner, kampanjen Race to zero og andre relevante samarbeidsfora for læring, kunnskapsutveksling og inspirasjon.
 • Samarbeide med andre kommuner, forskningsmiljøer og næringsliv om relevante prosjekter.
 • Aktivt benytte statlige tilskuddsordninger for å finansiere klimatiltak.

Innsatsområdet følger opp følgende strategier fra kommuneplanens samfunnsdel 4.2 Klima og miljøvennlig utvikling:

 • A1: Legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport og ikke økt privatbiltransport.
 • A3: Legger til rette for mer bærekraftig bygge- og anleggsvirksomhet.
 • A4: Reduserer utslippene gjennom offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav i reguleringsprosesser.
 • C2: Legger til rette for økt ombruk og redusert forbruk.
 • C3: Legger til rette for økt bruk av fornybar energi, bærekraftig matproduksjon og redusert matsvinn.
 • C4: Bruker kommunens rolle overfor andre aktører og koordinerer, iverksetter og stiller krav til næringsliv og innbyggere.