Klimaledelse

For at Drammen kommune skal lykkes med omstilling til et sirkulært lavutslippssamfunn er det behov for en ledelse som viser tydelig retning, prioriterer klimatiltak, viser handlekraft og motiverer til innsats. To viktige virkemidler for å lykkes med dette er god klima- og miljøstyring, og tydelig klimakommunikasjon – både internt og eksternt.

Strategier og virkemidler

Hvordan vi gjør det:

 • Etablere praksis slik at kommunens ledere tar ansvar for å forankre, operasjonalisere og gjennomføre klimastrategien innenfor sitt tjenesteområde/ansvarsområde.
 • Sikre at kommunens ledere mobiliserer og tilrettelegger for handling og samarbeid, etterspør resultater og sørger for god faglig kompetanse på klima innenfor sitt ansvarsområde.
 • Kartlegge alternative klima- og miljøstyringssystemer, og innarbeide klima- og miljøstyring som del av kommunens drift.
 • Innarbeide klimabudsjett som styringsverktøy for klimatiltak, og etablere rutiner for oppfølging av tiltak i klimabudsjettet gjennom kommunens rapporteringssystem.
 • Sikre at klimastrategien følges opp av kommunale foretak (KF) som en del av Drammen kommune som juridisk enhet.
 • Utrede økonomiske, administrative og miljømessige konsekvenser av opprettelsen av et klimafond / tilskuddsordning for klimatiltak i Drammen kommune.
 • Følge opp at kommunens reisepolicy bidrar til å redusere utslipp fra reisevirksomhet i kommunal regi.
 • Etablere system for oppfølging av klimaambisjoner satt i Drammen kommunes eierpolitikk.
 • Utnytte potensialet innen digitalisering for å redusere klimagassutslipp og tilrettelegge for sirkulære løsninger.

Hvordan vi gjør det:

 • Utarbeide klimakommunikasjonsplan for Drammen kommune, for kunnskapsdeling, informasjon og synliggjøring av resultater fra kommunens klimainnsats.
 • Aktivt benytte klimadulting som verktøy i klimaarbeidet.
 • Utarbeide føringer for klimavennlige arrangementer, både i kommunal og privat regi.
 • Utarbeide klimafaglig kurstilbud for lærere og elever i Drammensskolen, som del av klimakommunikasjonsarbeidet, for å styrke innbyggernes klimakompetanse.
 • Sikre opplæring og klimakunnskapsdeling i kommunens virksomheter.
 • Benytte kommunens interne klimanettverk «Klimalaget» som verktøy for å jobbe smartere og mer effektivt med klimatematikk på tvers i kommunen.

Innsatsområdet er relevant for samtlige strategier tilknyttet politikkområde klima- og miljøvennlig utvikling, delmål A og C i kommuneplanens samfunnsdel.