Føringer for arbeidet

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å bidra til å begrense klimaendringene, og til å redusere nasjonale klimagassutslipp med 50-55 % innen 2030 sammenliknet med 1990-nivå. I tillegg har Norge gjennom klimaloven lovfestet målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Drammen kommune har vedtatt at klimamålene skal være i tråd med nasjonale føringer. I kommuneplanens samfunnsdel er ambisjonen at kommunen skal være et lavutslippssamfunn i 2040. For å få til dette må vi bruke mer fornybar energi, redusere transportbehovet vårt, forbruke mindre og sørge for at råvarer ikke går til spille, men forblir i kretsløpet så lenge som mulig. Klimastrategien bygger på en rekke internasjonale, nasjonale og kommunale føringer for klimaplanlegging.

Under følger en liste over de mest sentrale føringene og strategiene for klima- og miljøarbeidet i Drammen kommune.

  • FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Klimastrategien bygger oppunder FNs bærekraftsmål nr. 13 - Stoppe klimaendringene.
  • Parisavtalen fra 2015 har satt et mål om at den globale oppvarmingen skal holdes under 2 grader og landene skal tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. Norge har forpliktet seg til Parisavtalen. 
  • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fra 2019–2023 er regjeringens forventninger til all planlegging etter plan- og bygningsloven. Forventningene legger FNs bærekraftsmål til grunn og angir fire hovedtemaer: planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling, vekstkraftige regioner og lokalsamfunn, bærekraftig areal- og transportutvikling, og byer og tettsteder der det er godt og bo og leve.
  • Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene fra 2018 skal legges til grunn ved all planlegging etter plan- og bygningsloven, og gir føringer som skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging, og bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). 
  • Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fra 2014 skal legges til grunn ved all planlegging etter plan- og bygningsloven, og gir føringer for kompakt og klimavennlig by- og tettstedsutvikling og boligtilrettelegging. 
  • Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–2030 presenterer politikken til regjeringa for å redusere klimagassutslipp i perioden 2021-2030 i tråd med nasjonale mål og i samarbeid med EU. 
  • Buskerudbyen er et samarbeidsprosjekt som skal fremme klimavennlig areal- og transportutvikling i kommunene Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg. De har blant annet utviklet en felles areal- og transportplan som skal bidra til å utvikle attraktive byer og tettsteder, og få flere til å reise kollektivt, sykle og gå.