Klimastrategi 1.0 og 2.0

I Økonomi- og handlingsplan 2020-2023 ble det vedtatt at Drammen kommune skal utarbeide en klimastrategi. I Klimautvalget den 22. april 2020 ble følgende presisering lagt til, som videre ble behandlet i Formannskapet 5. mai 2020:

«Klimautvalget gir sin tilslutning til å begrense klimastrategien til å gjelde Drammen kommunes virksomhet og ikke hele geografiske område i 2020. En strategi må bygge på det kunnskapsgrunnlaget som er mulig å innhente innenfor dette tidsrommet. Resterende arbeid med klimastrategi fortsetter etter 2020 (…).»

På bakgrunn av overnevnte presisering er klimastrategiarbeidet delt inn i to deler:

Klimastrategi for Drammen kommunes virksomhet (1.0) inkluderer mål, strategier og virkemidler for overgang til sirkulær økonomi og utslippsreduksjon forbundet med kommunens egen virksomhet. Strategien vil fungere som kommunens egen arbeidsplan for hvordan kommunen skal feie for egen dør og utnytte eget handlingsrom i klimaarbeidet. Strategien er utarbeidet av virksomhet klima, i samarbeid med kommunens interne klimanettverk (Klimalaget), og med innspill fra intern høringsrunde i alle kommunens virksomheter og foretak i oktober 2021. Strategien følges opp med konkrete tiltak i klimabudsjett for 2022 og 2023. Klimastrategi 1.0 ligger vedlagt saksfremlegget.

Klimastrategi for Drammen kommune som geografisk område (2.0) vil omfatte mål, strategier og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp og overgang til sirkulær økonomi i Drammen. Mandat for strategien avklares høsten 2021, og utarbeidelsesprosessen vil legge opp til bred forankring og medvirkning av kommunesamfunnet. Klimabudsjettet vil fungere som strategiens handlingsplan, og vil konkretisere tiltak og ansvarsfordeling. For å sikre at kommunen oppnår den planlagte utslippsreduksjonen skal virksomhetene følges opp på tiltakene i klimabudsjettet gjennom etablert rapportering i virksomhetsstyringssystemet.

Strategien skal ferdigstilles innen utgangen av 2022, og erstatter da klimastrategi for virksomheten (1.0) slik at Drammen kommune kun har en gjeldene klimastrategi. Figuren under viser sammenhengen mellom de to klimastrategiene og kommunens klimabudsjett.

Sammenhengen mellom de to klimastrategiene og kommunens klimabudsjett.
FIGUR: Figuren viser sammenhengen mellom de to klimastrategiene og kommunens klimabudsjett.

Arbeid med klimastrategi er nybrottsarbeid for Drammen kommune. Ingen av de tidligere kommunene som nå utgjør Drammen kommune har tidligere hatt en klimaplan/klimastrategi eller et klimabudsjett som grunnlag for klimaarbeidet. Flere virksomheter i kommunen har gjennomført klimaprosjekter og klimatiltak, men kommunen har inntil nå manglet en overordnet organisering av klimaarbeidet.