Organisering av klimaarbeidet i kommunen

Klimastrategi og klimabudsjett

For å styrke arbeidet med å nå klimamålene ble virksomhet klima etablert 1. september 2020, med mandat om å utarbeide klimastrategi, klimaregnskap og klimabudsjett for kommunen. Klimastrategiene skal legge kommunens overordnede klimamål og klimaregnskap til grunn, og angi prioriterte innsatsområder for klimagassreduksjon. Klimabudsjettet skal fungere som et styringsverktøy for å sikre oppnåelsen av utslippsmålene, og vil inneholde tiltak for å redusere klimagassutslippene innenfor utpekte innsatsområder i klimastrategien. Klimabudsjettet vil også tydeliggjøre hvilke virksomheter som er ansvarlig for å gjennomføre og følge opp tiltakene i budsjettet. Virksomhetene vil følges opp på disse tiltakene gjennom kommunens rapporteringssystem.

Virksomhet Klima har det overordnede ansvaret for klimaarbeidet i kommunen, og skal være en pådriver, oppfølger, tilrettelegger, strategisk planlegger og kompetanseenhet innen klimaarbeid, i nært samarbeid med kommunens øvrige linje- og stabsenheter, eksterne kompetansemiljøer og andre aktører. Det er imidlertid de øvrige virksomhetene og foretakene som må planlegge og gjennomføre de tiltak som skal realiseres. For at kommunen skal klare å jobbe strategisk, samlet og fremtidsrettet med klimatematikken, er det dermed essensielt at flere av kommunens virksomheter involveres i det strategiske klimaarbeidet. Kommunen har derfor opprettet et internt tverrfaglig klimanettverk, kalt Klimalaget.

Klimalaget

Klimalaget er et internt tverrfaglig klimanettverk, og skal være et verktøy for å jobbe smartere og mer effektivt med klimatematikk på tvers i kommunen. Med andre ord et verktøy på veien mot institusjonalisering av klimaarbeidet. Klimalaget er forankret i rådmannens ledergruppe, og virksomhet klima har koordineringsansvaret for Klimalaget. Målet er at nettverket vil føre til økt samarbeid og kunnskapsdeling, bedre informasjonsflyt, samt bred forankring av klimaarbeidet i kommuneadministrasjonen. Klimalaget bidrar bl.a. aktivt inn i arbeidet med kommunens klimastrategi og klimabudsjett, samt i arbeidet med kartlegging og utvikling av mulige klimatiltak. Deltakerne i klimalaget er kontaktpersoner for klimatematikken i virksomhetene som er representert, og har ansvar for å videreformidle klimainformasjon og kunnskap til sine virksomheter.
                                                                                                          
Klimalaget består av en representant fra hver virksomhet som skissert i figuren under. Deltakerne er valgt ut med bakgrunn i at virksomhetene enten:

  • har ansvar for gjennomføring av klimatiltak og prosjekter.
  • har ansvar for å utarbeide planer og strategier der klima er et sentralt tema.
  • representerer sektorer med særlig store klimagassutslipp.
Klimalaget
FIGUR: Klimalaget.

Virksomhetene som er markert med lys blå er «frivillige deltakere», og kontaktpersonene involveres etter behov. «Oppfølging og analyse» er direkte involvert i arbeidet med klimabudsjett, og er derfor ikke nevnt eksplisitt som deltaker i Klimalaget.