Høringsprosessen

Etter Formannskapets behandling av forslag til Kommunal planstrategi for Drammen kommune 2020-2023, 13.02.2020 har høringsutkast til planstrategi vært på offentlig høring. Planstrategien ble i denne perioden presentert og diskutert på Regionalt planforum 10.03.2020 der det deltok representanter for Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens Vegvesen, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Innen høringsfristen var det innkommet 5 høringsuttalelser:

Drammen idrettsråd

 • er overrasket over det som leses som en fragmentering av kommunens arbeid med folkehelse i mange delplaner, og
 • etterlyser sterkere videreført fokus på Aktive lokalsamfunn – for å bidra til livslang idretts- og aktivitetsglede, som vil bidra til bedre folkehelse.

Kommentar

Planstrategiens oppdeling i temaplan-prosesser kan leses som mer fragmentert enn den er/var tenkt: Temaplanprosesser igangsatt før samfunnsdelen skal skaffe kunnskapsgrunnlag for samordning i samfunnsdelen. Temaplanprosesser etter samfunnsdelen innebærer videre oppfølging etter samordnende samfunnsdel.

Konsekvenser for revidert planstrategi/videre planprosesser:

 • Forslag til planprogram for samfunnsdelen tydeliggjør hvordan sektorovergripende arbeid med folkehelse – inkludert «Aktive lokalsamfunn» legges opp i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
 • Planstrategiens tabell over prioriterte planoppgaver er tydeliggjort i revidert forslag.

Øvre Eiker kommune

Øvre Eiker kommune ønsker å delta i en diskusjon om:

 • Drammen kommunes regionale posisjon og forhold til nabokommunene,
 • samarbeid om areal- og transportplanlegging,
 • næringspolitikk og
 • - tjenesteinnovasjon, samt
 • utvikling av interkommunale selskaper.

Kommentar

Drammen kommune vil samarbeide med både nabokommuner og andre relevante aktører i prosesser knyttet til de konkrete temaene som tas opp. Planstrategien drøfter og prioriterer planoppgaver i kommunestyreperioden, men beskriver ikke hvilke aktører som skal involveres i hvilke prosesser, når og hvordan.

Konsekvenser for revidert planstrategi/videre planprosesser

Samarbeid med nabokommuner og andre lokale og regionale aktører forutsettes ivaretatt gjennom de ulike konkrete planprosesser og prosjekter uten at det tas inn beskrivelser av når og hvordan i revidert Planstrategi.

Mattilsynet

Mattilsynet forventer at

 • sikker leveranse av drikkevann blir naturlig del av temaplan folkehelse og samfunnssikkerhet (ikke bare temaplan for kommunal VVA-infrastruktur), og etterlyser henvisninger til EUs vanndirektiv og Nasjonale mål for vann og helse (2014), og
 • ber kommunen vurdere å utarbeide spesifikk matjordplan.

Kommentar

Drammen kommune har et tydeligere fokus på sikker forsyning av drikkevann enn det som kom til uttrykk i høringsutkastet til kommunal planstrategi. I helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som ble behandlet av Formannskapet 05.05.2020, og som legges til grunn for videre planarbeid er «Forsyning av vann og avløpshåndtering» ett av de 11 kritiske samfunnsfunksjonene alle scenarier er vurdert med hensyn på. Videre omhandler to av scenariene spesifikt drikkevannsforsyning: 16.1 Bortfall av drikkevann i Nesbygda etter brudd på sjøledning 16.2 Forurensing av drikkevann rammer 30000 innbyggere i Drammen.

Konsekvenser for revidert planstrategi/ videre planprosesser: -

 • Henvisninger til nasjonale og internasjonale føringer tas inn i revidert planstrategi.
 • Helhetlig ROS-analyse, behandlet av Formannskapet 5.5.20 – med vurderinger av hensyn til drikkevannsforsyning og samfunnssikkerhet – legges til grunn for videre planarbeid. -
 • Tidsplan og innhold i «Temaplan landsbruksnæring, jordvern» er i forslag til planstrategi forutsatt avklart ved behandling av økonomiplan/kommuneplanens handlingsdel 2022-25. I revidert forslag til planstrategi inngår vurdering av om det skal utarbeides spesifikk matjordplan her.

Den norske kirke

Den norske kirke ber om at gravferdsmeldingen fra 2015 revideres ref. gravferdsloven «Kommunen skal sørge for tilstrekkelig areal til gravplasser og skal selv, i samarbeid med kirkelig fellesråd, regulere slike areal» - for å sikre at det er gode og hensiktsmessige gravplasser for innbyggerne i kommunen.

Kommentar

Vurdering av behov for revisjon av gravferdsmeldingen fra 2015, samt vurdering av behov for å sikre nytt areal til gravplasser bør inngå i forarbeidene til kommuneplanens arealdel.

Konsekvenser for revidert planstrategi/ videre planprosesser

Innspill til forberedelse av kommuneplanens arealdel er notert.

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken har tematiske innspill knyttet til:

 • Samordnet areal- og transportutvikling: I hoved-sak må kommunens utbyggingsmønster styres mot utvikling av kompakte tettsteder, slik at arealforbruk og transportbehov reduseres og grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange styrkes.
 • Folkehelsehensyn må inngå som et sentralt element i den generelle samfunnsplanleggingen og hensyn til befolkningens helse og trivsel integreres i beslutningsprosesser innenfor alle kommunens oppgaver.
 • Det boligsosiale arbeidet bør ses i sammenheng med den generelle boligpolitikken og by- og tettstedsutviklingen, og det bør tilrettelegges for variert boligsammensetning.
 • Fylkesmannen ber kommunen vurdere og drøfte behov for kunnskapsgrunnlag knyttet til naturmangfold nærmere i planstrategien.
 • Drammen kommune har store landbruksområder som er viktige for matforsyningen. Kommunen bør legge vekt på å opprettholde og øke matproduksjonen ved å bevare kommunens dyrka og dyrkbar jord. Føringer for jordvern og matproduksjon må legges til grunn for planarbeid.

Kommentar

Fylkesmannens gir tematiske innspill til både innhold i/retning på kommende planprosesser og innspill til kunnskapsgrunnlag for de samme planprosessene:

 • Samordnet arealog transportutvikling er et naturlig hovedfokus i kommuneplanens arealdel.
 • Folkehelsehensyn som sentralt element i den generelle samfunnsplanleggingen er tydeliggjort i planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.
 • Innspill til kommuneplanens arealdel og arbeid med «temaplan boligutvikling». Innspill til forarbeider til kommuneplanens arealdel, samt Temaplan naturmangfold og naturrestaurering.
 • Innspill til forarbeider til kommuneplanens arealdel samt Temaplan landbruksnæring, jordvern og evt. matjord.

Konsekvenser for revidert planstrategi/ videre planprosesser

Innspillene til kommende planprosesser er notert og videreføres til de aktuelle planprosessene.