Nasjonale og regionale rammer for planleggingen

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 (vedtatt ved kgl.res. 14.05.19) forventes FNs bærekraftsmål å legges til grunn for kommunal og regional planlegging. Fire overordnede, felles utfordringer vektlegges:

 • Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
 • Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet offensiv klimapolitikk og forsvarlig ressursforvaltning
 • Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
 • Å skape et trygt samfunn for alle

Det pekes på at etablering av nye, større kommuner gir mulighet for å skape mer robuste kommuner, som skal være bedre rustet til å håndtere framtidens velferdsoppgaver. Kommunene forventes å ta et mer aktivt ansvar for å mobilisere og samordne andre aktører i lokal samfunnsutvikling (frivillige, private og offentlige, regionale og statlige aktører). Kommunene forventes videre å begrense sin planinnsats til prioriterte planoppgaver, og legge opp til planprosesser og et plansystem som gir mer effektiv politisk styring av kommunen over tid. Dette gjennom mermedvirkning, planprosesser som gir tydeligere avklaringer, og et mer tydelig og effektivt styringssystem som gir god styringsinformasjon og mulighet for oppfølging og analyse som grunnlag for justeringer underveis.

Andre viktige nasjonale og regionale føringer følger av bl.a.:

 • Meld. St. 18 (2016-2017): Bærekraftige byar og sterke distrikt
 • Meld. St. 33 (2016-2017): Nasjonal transportplan 2018-2029, herunder nullvekstmål for trafikk i byregionene (Byvekstavtaler).
 • Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
 • Meld. St. 14 (2015-2016): «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold»
 • Meld. St. 18 (2015-2016): «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet»
 • Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene (2018)
 • Flere år-flere muligheter, Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn
 • Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre»
 • Bolig for velferd- nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)
 • Prop. 96 S (2016–2017) Endringer i kommunestrukturen
 • Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen, 29.04.2015
 • Meld. St. 8 (2018-2019) «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida»
 • Meld. St. 13 (2018-2019). «Muligheter for alle – fordeling og sosial bærekraft».
 • Nasjonale mål for vann og helse (2019)
 • Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud, 2017
 • Regional plan for areal- og transport i Buskerud, 2017
 • Vedtatt regional planstrategi for Buskerud, 2017-2020 (2016)
 • Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken for planperioden 2016-2021.