Ny felles kommuneplan

Kommuneplan anbefales utarbeidet i to faser – først samfunnsdel, deretter arealdel.
Samfunnsdelen har en viktig rolle som verktøy for bedre og mer helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling, strategisk styring, politisk styring og medvirkning. Skal samfunnsdelen ha en slik rolle for det nye kommunestyret, forutsetter det at samfunnsdelen utarbeides uavhengig av arealdelen.

Med bakgrunn i Drammenssamfunnets utfordringsbilde er følgende forberedelser til kommuneplanens samfunnsdel gjennomført våren 2020, dvs. før endelig vedtak av planstrategien (etter høring av planstrategi) og før utarbeidelse av planprogram for kommuneplanprosessen:

  • Klima og miljø: kunnskapsgrunnlag utvikles i samarbeid med Klima- og miljøutvalget
  • Næringsutvikling: kunnskapsgrunnlag utvikles i samarbeid med Næringsutvalget
  • Folkehelse, levekår, barn i lavinntektshusholdninger og utenforskap er områder som både er nær knyttet til hverandre og går på tvers av ulike sektorer og hovedutvalg: De ulike programområdenes mulige bidrag til kommunens overordnede utfordringsbilde legges til grunn for diskusjon av mål og visjoner for utvikling av tjenesteområdene i formannskapet og i hovedutvalgenes arbeidsverksteder om prioriteringer og økonomisk handlingsrom våren 2020.

Oppsummering av utvalgenes anbefalinger legges til grunn for videre arbeid med overordnede politiske prioriteringer i kommuneplanens samfunnsdel høst 2020 – vår 2021.

Tidslinje som viser at samfunnsdelen utarbeides i 20-21 og arealdelen i 21-22arealdelen

Arbeidet med kommuneplanens arealdel starter opp så snart kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt. I forbindelse med oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel gjennomføres en egen vurdering av planbehov knyttet til det arbeidet.
Videre planbehov og prioritering av planoppgaver (temaplaner, handlingsplaner) vurderes og prioriteres som del av handlingsprogrammet 2022-2025.