Planstatus - de tre gamle kommunene

Gjeldende kommuneplaner for Svelvik, Drammen og Nedre Eiker ble utarbeidet i kommunestyreperioden 2011-2015, etter en periode med økt arbeidsinnvandring (etter utvidelsen av EU), sterkere sentralisering og økt flyttedynamikk. Tilgjengelige befolkningsprognoser i 2011 varslet om sterkt vekstpress, særlig i sentrale deler av Oslofjordregionen. Alle de tre gjeldende kommuneplanene har hovedfokus på hvordan kommunene på kort og lang sikt skal møte den ventede befolkningsveksten på en bærekraftig måte: gjennom samordnet areal- og transportplanlegging, fokus på folkehelse, klima og miljø, samt økt kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen.

I kommunestyreperioden 2015-2019, mens arbeidet med å forberede etablering av ny kommune har pågått, har ingen av de tre kommunene gjort noe med kommuneplanene sine (med unntak av en mindre oppdateringer av en bestemmelse til kommuneplanens arealdel i Nedre Eiker). Kommunenes samfunnsplanlegging har i denne perioden videreført mål og strategier i de langsiktige kommuneplanene gjennom arbeid med temaplaner, strategier og handlingsplaner rettet mot folkehelse, kultur og fysisk aktivitet, tjenesteutvikling for å møte velferdsutfordringer, digitalisering, kvalitet i utdanningsløpet, samt mer systematisk utvikling av kommunens samhandling med frivillige.

De tre kommuneplanenes arealdeler er alle vedtatt i 2015. De er ulike med hensyn til hvordan de er utformet som styringsverktøy; både med hensyn til detaljering og plankrav, og ved at de stiller ulike materielle krav til ny bebyggelse. Inntil det er utviklet og vedtatt en ny felles kommuneplanens arealdel, vil behandling av plan- og byggesaker skje etter arealdelene fra 2015. Alle tre arealdelene er utarbeidet med en planreserve for 1,5% årlig befolkningsvekst. I perioden etter at de ble vedtatt har befolkningsveksten vært vesentlig lavere enn det, cirka 0,5%. Det innebærer at planreserven (utbyggingsreserven) i arealdelene vil være tilstrekkelig for en mye lenger tidsperiode enn det som ble lagt til grunn da planene ble vedtatt.

De tre tidligere kommunene brede portefølje av vedtatte temaplaner innenfor ulike områder av de tidligere kommunenes samfunnsplanlegging utgjør et viktig erfaringsgrunnlag ved utvikling av nye planer.