Planstrategi Drammen kommune 2020-2023

Kommuneplanarbeid

Samfunnsdelen er kommunens viktigste strategiske verktøy for å samordne samfunnsmålene og ambisjonene for den nye kommunen. Det settes i gang arbeid med å lage ny felles kommuneplan for Drammen med følgende arbeidsopplegg og prosess:

  1. Det meldes oppstart av arbeid for ny samfunnsdel. Planprogrammet behandles så snart planstrategien er vedtatt. Planprogrammet gjøres tydelig og kortfattet og bygger på vurderinger og rammer for planarbeidet for Drammen i vedtatt planstrategi. Planarbeidet skal være ferdig slik at det er førende for handlings- og økonomiplanperioden 2022-2025.
  2. Planarbeidet samordnes både når det gjelder prosess og innhold med oppstart av andre strategiske planer i samme tidsperiode. Det gjelder klima- og miljø, næring, barnefattigdom og inkludering, samt sektorvise prioriteringsdrøftinger i forbindelse med første budsjettarbeid.
  3. Mot slutten av prosessen med ny samfunnsdel igangsettes et forberedende kartleggingsarbeid for en ny og samlet arealdel slik at en har grundig og god kjennskap til ulikheter, styrker og svakheter ved de tre tidligere kommunenes gjeldende arealplaner.
  4. Når ny samfunnsdel er vedtatt meldes oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel med vedtak innen 2022.
  5. I tråd med bestemmelser ved etablering av ny kommune, vil gjeldende arealdeler i de tre tidligere kommunene videreføres som kommunedelplaner for henholdsvis Nedre Eiker, Drammen og Svelvik fra 1.1.2020. Disse vil gjelde inntil ny arealdel er vedtatt.